نام واحد : پیشرفت درمان

نام محصول : دستگاه ادیومتری

 • سریال مجوز : 1759671
 • شماره مجوز : 63309
 • تاریخ مجوز : 17/02/1379
 • کد محصول : 33111315
 • شرح محصول : ادیومتر
 • ظرفیت : 20 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%