نام واحد : فرح زاآفرین

نام محصول : طراحی مونتاژدستگاه نیروبخش

 • سریال مجوز : 1759976
 • شماره مجوز : 68204
 • تاریخ مجوز : 23/06/1379
 • کد محصول : 33111310
 • شرح محصول : تجهیزات و وسایل درمانی
 • ظرفیت : 3,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%