نام واحد : تحقیقات تولیدی رهاوردمبین نیک

نام محصول : تولیدوسائل کمک شنوائی

 • سریال مجوز : 1760434
 • شماره مجوز : 77093
 • تاریخ مجوز : 17/11/1379
 • کد محصول : 33111724
 • شرح محصول : انواع سمعک
 • ظرفیت : 4,600 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%