نام واحد : خوش دیدگیتی

نام محصول : تراشکاری عدسی عینک

 • سریال مجوز : 1761203
 • شماره مجوز : 27429
 • تاریخ مجوز : 20/05/1380
 • کد محصول : 33201160
 • شرح محصول : عدسیهای چشمی
 • ظرفیت : 198,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ابزارهای اپتیکی وتجهیزات عکاسی(3320)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%