نام واحد : طراحی مهندسی فراپدیدبهینه روش

نام محصول : طراحی مونتاژمیترهای اندازه گیر

 • سریال مجوز : 1761213
 • شماره مجوز : 27613
 • تاریخ مجوز : 22/05/1380
 • کد محصول : 33121212
 • شرح محصول : انواع ولتمتر
 • ظرفیت : 1,500 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%