نام واحد : ماه کالای پارس

نام محصول : طراحی مونتاژآسیاب

 • سریال مجوز : 1761719
 • شماره مجوز : 32365
 • تاریخ مجوز : 15/08/1380
 • کد محصول : 33121740
 • شرح محصول : ماشینهاودستگاههای ویژه ازمایش غیرفلزات
 • ظرفیت : 24 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%