نام واحد : تولیدی و صنعتی پاسارگادصنعت

نام محصول : دستگاه تست موتور

 • سریال مجوز : 2405593
 • شماره مجوز : 1132
 • تاریخ مجوز : 25/06/1369
 • کد محصول : 33121313
 • شرح محصول : دستگاههای ازمایش وتنظیم موتور وسایل نقلیه
 • ظرفیت : 25 تن
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%