نام واحد : تجهیزات پزشکی آذرسازان اسپندیار

نام محصول : اطاق عمل انکواتور

 • سریال مجوز : 2408206
 • شماره مجوز : 5573
 • تاریخ مجوز : 04/03/1381
 • کد محصول : 33111222
 • شرح محصول : دستگاه انکوباتورنوزاد
 • ظرفیت : 100 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%