نام واحد : آتیلاارتوپد

نام محصول : پیچ وپلاک ارتوپدی

 • سریال مجوز : 2502903
 • شماره مجوز : 6513
 • تاریخ مجوز : 21/05/1383
 • کد محصول : 33111731
 • شرح محصول : پیچ وپلاک ارتوپدی [کاشتنی های غیرفعال ارتوپدی]
 • ظرفیت : 350,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%