نام واحد : پالس سنج سهامی خاص

نام محصول : انواع کنتورآب

 • سریال مجوز : 3400939
 • شماره مجوز : 82/69
 • تاریخ مجوز : 04/06/1382
 • کد محصول : 33121620
 • شرح محصول : انواع کنتورهای اب
 • ظرفیت : 300,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%