نام واحد : فن آزما گستر

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : میدان جمهوری...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی نظرآباد،خیابان شمشاد ، قطعه D63 از بلوک فلزی
 • تلفن واحد : *******264جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سنائالله صمیمی درزی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آب مقطر گیری پزشکی(یکبار، دوبار و چهاربار تقطیر)

 • سریال مجوز : 350008000000
 • شماره مجوز : 100/126010
 • تاریخ مجوز : 02/07/1392
 • کد محصول : 3311512995
 • شرح محصول : آب مقطر گیری پزشکی(یکبار، دوبار و چهاربار تقطیر)
 • ظرفیت : 1,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%