نام واحد : تعاونی شاهین بال ساوه

نام محصول : انجماد وبسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 3120680
 • شماره مجوز : 9585
 • تاریخ مجوز : 08/04/1390
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%