نام واحد : گروه صنعتی صنایع گاز تتیس

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******111جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قطعهG6
 • تلفن واحد : *******111جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهنام حیدری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بابل(منصورکنده)

نام محصول : کنتور گاز دیافراگمی بدون قابلیت قرائت از راه دور

 • سریال مجوز : 350289000000
 • شماره مجوز : 701/10663
 • تاریخ مجوز : 22/03/1393
 • کد محصول : 3312612558
 • شرح محصول : کنتور گاز دیافراگمی بدون قابلیت قرائت از راه دور
 • ظرفیت : 100,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%