نام واحد : مهام طب صنعت

 • استان : البرز
 • شهر : ساوجبلاغ
 • نشانی شرکت : شهرصنعتی...
 • تلفن شرکت : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز 2 خیابان 13، پلاک 8523 فرعی از 314 اصلی ، قطعه 51
 • تلفن واحد : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مرتضی جنت رضوانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : البسه و پوشاک از منسوجات بی بافت

 • سریال مجوز : 350411000000
 • شماره مجوز : 100/1/311737
 • تاریخ مجوز : 20/10/1395
 • کد محصول : 1729412314
 • شرح محصول : البسه و پوشاک از منسوجات بی بافت
 • ظرفیت : 126 تن
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%