نام واحد : توان زیست سپاهان

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : دانشگاه آزاد...
 • تلفن شرکت : *******315جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا-سایت کارگاهی
 • تلفن واحد : *******315جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ملک سیما نوری
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تخت بستری دو شکن الکتریکی

 • سریال مجوز : 350417000000
 • شماره مجوز : 90406/1330528
 • تاریخ مجوز : 18/12/1395
 • کد محصول : 3311513642
 • شرح محصول : تخت بستری دو شکن الکتریکی
 • ظرفیت : 50 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%