نام واحد : نگارین صنعت آسیا

 • استان : تهران
 • شهر : قدس
 • نشانی شرکت : خیابان صنعت...
 • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار ابریشم ، خیابان صنعت یکم، پلاک 29
 • تلفن واحد : ***214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید عباس حسینی خالذی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نمایشگر هشدار دهنده دیجیتالی و گرافیکی خودرو

 • سریال مجوز : 35887700000000
 • شماره مجوز : 104695
 • تاریخ مجوز : 25/12/1395
 • کد محصول : 3190612313
 • شرح محصول : نمایشگر هشدار دهنده دیجیتالی و گرافیکی خودرو
 • ظرفیت : 10,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%