نام واحد : الکترونیک افزار آزما

 • استان : البرز
 • شهر : ساوجبلاغ
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز یک ، خیابان یاس یک ، قطعات 190، 191 و 194
 • تلفن واحد : *******264جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جمشید بردبار
 • تلفن مدیر : *******932جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنتور برق سه فاز چند تعرفه ای با قابلیت قرائت و تنظیم از راه دور (AMI)

 • سریال مجوز : 590005000000
 • شماره مجوز : 100/1/326132
 • تاریخ مجوز : 25/12/1395
 • کد محصول : 3312612585
 • شرح محصول : کنتور برق سه فاز چند تعرفه ای با قابلیت قرائت و تنظیم از راه دور (AMI)
 • ظرفیت : 300,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%