نام واحد : شرکت صنایع تولیدی کروز

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : کیلومتر 11...
 • تلفن شرکت : ******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج، نبش خیابان 27،پلاک ثبتی اصلی 2 و فرعی 2767 سایت شماره 2B
 • تلفن واحد : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید کشاورز توچائی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سیستم قفل مرکزی خودرو

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 47680
 • تاریخ مجوز : 04/07/1396
 • کد محصول : 3430512523
 • شرح محصول : سیستم قفل مرکزی خودرو
 • ظرفیت : 900,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%