نام واحد : خدادادی نجف آبادی-ابراهیم

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : منطقه صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی منتظریه خ102 بعدازفرعی10 کد 014
 • تلفن واحد : *******331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی منتظریه
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131183805

 • سریال مجوز : 1307367
 • شماره مجوز : 7
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : ابراهیم خدادادی
 • شرح محصول : 34301228
 • ظرفیت : 0 قطعات گیربکس
 • گروه 2 رقمی : 06/09/1379
 • گروه 4 رقمی : 8395
 • نوع مجوز : 1913078
 • وضعیت : 194
 • پیشرفت : 1177%
  1177%