نام واحد : دادخواه تهرانی - علی وحسن

 • استان : اصفهان
 • شهر : تیران و کرون
 • نشانی شرکت : تیران خ صالحی...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی تیران ج ورودی اصلی 0
 • تلفن واحد : *******332جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی تیران وکرون
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9133313110

 • سریال مجوز : 1309764
 • شماره مجوز : 6
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حسن دادخواه
 • شرح محصول : 34201121
 • ظرفیت : 0 اتاقسازی ازفلز
 • گروه 2 رقمی : 30/01/1385
 • گروه 4 رقمی : 9543
 • نوع مجوز : 1913102
 • وضعیت : 700
 • پیشرفت : 1260%
  1260%