نام واحد : قناعت کار نجف آبادی- جواد و حسینی -سید علی

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : منطقه صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی منتظریه خ قادری درب 2ج انجمن حمایت اززندانیان
 • تلفن واحد : *******331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی منتظریه
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9131133517

 • سریال مجوز : 1322202
 • شماره مجوز : 20
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : سیدعلی حسینی
 • شرح محصول : 34201216
 • ظرفیت : 0 قطعات پرسی بدنه خودرو
 • گروه 2 رقمی : 24/12/1382
 • گروه 4 رقمی : 23667
 • نوع مجوز : 1913200
 • وضعیت : 1000
 • پیشرفت : 2190%
  2190%