نام واحد : افرازه

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : کرمانشاه شهرک...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کرمانشاه شهرک صنعتی جاده سنندج خ دکترحسابی
 • تلفن واحد : ****427جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی کرمانشاه
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121249981

 • سریال مجوز : 1500291
 • شماره مجوز : 28
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حمید نیکوکار
 • شرح محصول : 34201216
 • ظرفیت : 0 قطعات پرسی بدنه خودرو
 • گروه 2 رقمی : 07/06/1385
 • گروه 4 رقمی : 13746
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 1200
 • پیشرفت : 1135%
  1135%