نام واحد : پارس اگزوز

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : کیلومتر18 ج...
 • تلفن شرکت : *******449جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر18 ج مخصوص کرج جنب چاپخانه بانک ملی
 • تلفن واحد : *******449جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9122478669

 • سریال مجوز : 1703156
 • شماره مجوز : 180
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمد تقی صبانیا
 • شرح محصول : 34301129
 • ظرفیت : 0 اجزاء اگزوز
 • گروه 2 رقمی : 19/03/1376
 • گروه 4 رقمی : 24160
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 233180
 • پیشرفت : 176000%
  176000%