نام واحد : علی اصغر آقا میرزائی - میزان کار

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : کمرد کوی سوم...
 • تلفن شرکت : *******221جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کمرد کوی سوم صنعت پ 10
 • تلفن واحد : *******221جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121967524

 • سریال مجوز : 1736964
 • شماره مجوز : 6
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : بهادر آقا میرزایی
 • شرح محصول : 34301235
 • ظرفیت : 0 پدال های خودروگاز-کلاچ-ترمز
 • گروه 2 رقمی : 16/08/1373
 • گروه 4 رقمی : 2696
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 45
 • پیشرفت : 105%
  105%