نام واحد : سایپادیزل

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : کیلومتر14 ج...
 • تلفن شرکت : ********660جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر14 ج مخصوص کرج
 • تلفن واحد : ********660جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121023303

 • سریال مجوز : 1758572
 • شماره مجوز : 650
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : علی ملک
 • شرح محصول : 34101137
 • ظرفیت : 0 خودرومینی بوس
 • گروه 2 رقمی : 22/01/1375
 • گروه 4 رقمی : 32108
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 1000
 • پیشرفت : 12300%
  12300%