نام واحد : صنایع ماشینهای چوب فریناکو

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : فلسطین شمالی...
 • تلفن شرکت : *****664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج ساوه کیلومتر7 خ سدید شرکت فریناکو
 • تلفن واحد : *****552جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121861793

 • سریال مجوز : 1760584
 • شماره مجوز : 15
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : درویش علی ترک چشمه سلطانی
 • شرح محصول : 34301513
 • ظرفیت : 0 توپی های چرخ
 • گروه 2 رقمی : 12/05/1373
 • گروه 4 رقمی : 451235
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 172
 • پیشرفت : 23000%
  23000%