نام واحد : محورسازان گروه گوشا

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : کیلومتریک ج...
 • تلفن شرکت : *******446جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک اشتهاردفاز3بلواردکترحسابی غربی خ پویا
 • تلفن واحد : **********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی اشتهارد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121231913

 • سریال مجوز : 1770661
 • شماره مجوز : 150
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : ظهیر ظهیری
 • شرح محصول : 34301332
 • ظرفیت : 0 اکسلهای جلووعقب
 • گروه 2 رقمی : 19/02/1385
 • گروه 4 رقمی : 52446
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 420000
 • پیشرفت : 1350%
  1350%