پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 9 از کل 9 نتیجه
نجف-علی و اکبر و احسان واحمدی میرآبادی-زهرا 15421212 قند کله از شکر تصفیه شده چغندر اصفهان 100 400 تن
قند بیستون 15421212 قندازچغندرقند کرمانشاه 100 23,000 تن
قندشیرین 15421212 قندازچغندرقند خراسان رضوی 100 36,000 تن
قندچناران 15421212 قندازچغندرقند خراسان رضوی 100 10,000 تن
قندتربت حیدریه 15421212 قندازچغندرقند خراسان رضوی 100 55,000 تن
کارخانجات تولیدی و صنعتی ثابت خراسان 15421212 قندازچغندرقند خراسان رضوی 100 20,000 تن
سهامی شکر قندشاهرود 15421212 قندازچغندرقند سمنان 100 54,750 تن
قند هکمتان 15421212 قندازچغندرقند همدان 100 50,000 تن
قندریزی مهر اردبیل 15421212 قندازچغندرقند اردبیل 100 6,300 تن