پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 21 تا 40 از کل 240 نتیجه
مصطفی پورغفاروردین 17301112 گردبافی آذربایجان شرقی 100 35 تن
ناصرفتاح پور 17301112 گردبافی آذربایجان شرقی 100 120 تن
احمدعلی اصغری 17301112 پارچه کشباف گرد آذربایجان شرقی 100 90 تن
خسرومجلدنوبری 17301112 پارچه گردبافی آذربایجان شرقی 100 300 تن
ارومیه ارکیدبافت 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی آذربایجان غربی 100 500 تن
سپاهان بافت - شرکت 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 150 تن
تولیدی پوشاک روستا قهرود - شرکت 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 430 تن
کاشان زیبا - شرکت 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 166 تن
گرجستانی زاده - مرتضی 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 49 تن
نیلفروشان - اصغر 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 80 تن
نوروزی نیا-علی 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 260 تن
کرباسیان-طاهره ویزدخواستی-مهری واکبرومنصوروناصروحمید 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 60 تن
امید بافت- شرکت 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 68 تن
اسدی - منوچهر 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 77 تن
تولیدی میلاد بافت - شرکت 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 132 تن
دافعیان - علی ومهنام-کمال وصالحی-عبداله 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 20 تن
گندمکار دلیکانی - اصغر 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 132 تن
حسن پور خادمی - سعید 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 100 تن
نیلی احمد آبادی- سعید و حمید و امیر و زهره و صدیقه 0 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 500 تن
تولیدی سپاهان لایه-شرکت 17301112 پارچه کشباف گردگردبافی اصفهان 100 560 تن