پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر مهرسال 1396 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 81 تا 100 از کل 240 نتیجه
بافندگی اقتصادآقای حسینقلی مبلغ حسینی 17301112 کشبافی باماشین الات گردباف تهران 100 63 تن
احمدیوسفی 17301112 کشبافی باماشین الات گردباف تهران 100 165 تن
سیدعبدی سیدمهدی میرمهدی 17301112 پارچه کشباف باماشین الات تهران 100 123 تن
مسعوداستیارزاده فریدمحمداستیارزاده فرید 17301112 پارچه کشباف تهران 100 291 تن
محمد ماشین چی 17301112 پارچه کشباف گردبافی تهران 100 1,000 تن
اسمعیل بهاری اویین 17301112 کشبافی باماشین الات گردباف تهران 100 22 تن
افشین و افشار سالاردینی 17301112 پارچه کشباف گردباف تهران 100 3,642 تن
حسین خیاطها 17301112 پارچه کشباف گردباف البرز 100 902 تن
محمدپورمزرعه 17301112 منسوجات کشبافی گردباف تهران 100 73 تن
یورسرخای مسکن 17301112 پارچه گردباف تهران 100 102 تن
بازرگانی ایران یاشاعلی اصغرمیری آهنگری 17301112 کشبافی گردباف بادوخت تهران 100 97 تن
علی اصغرسالاردینی 17301112 پارچه کشباف گردباف تهران 100 2,606 تن
ناصر طیبی 17301112 پارچه گردباف تهران 100 58 تن
عبدالرضا زیدی 17301112 پارچه گردباف تهران 100 140 تن
ایران مفتاح 17301112 گردبافی تهران 100 290 تن
احمد راضی 17301112 گردبافی تهران 100 300 تن
محمدرضاهوشمنددیانت خواه ولکستانی 17301112 پارچه تریکو البرز 100 74 تن
سید حمید و سید حسین ضرابی 17301112 کشبافی گردباف تهران 100 675 تن
معصومه محمدی الهام وسرونازپناهی یامچلو موسوی نسب 17301112 کشبافی باماشین الات گردباف تهران 100 59 تن
محمد صافی تبریزی 17301112 کشبافی باماشین الات گردباف تهران 100 52 تن