کد تعرفه شرح
نتایج 101 تا 200 از کل 7946 نتیجه
02071430 ک ک ک احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد
02071490 سایر قطعات و ا حشاء خورا کی یخ زده مرغ و خروس به غیرا ز خمیرآن
02072400 سایر بوقلمون زنده به وزن 185گرم وكمتر ،به غیراز مولد نژاد وجوجه یكروزه گوشتی .
02072500 گوشت بوقلمون بریده نشده بصورت قطعات یخ زده
02072790 سایر قطعات واحشاء یخ زده بوقلمون به غیر ا ز خمیرآن
02073500 قطعات و ا حشاء ا ردک، غاز یا مرغ شاخدا ر (باستثنای جگر چرب )
02073600 قطعات و ا حشاء ا ردک ،غاز یا مرغ شاخدا ر ،یخ زده
02075400 سایرقطعات واحشاء از غازها ، تازه یا سردكرده
02075500 سایرقطعات واحشاء از غازها، منجمد
02089000 گوشت واحشاء خوراکی غیر مذکور یا مشمول در جای دیگر، تازه ، سرد کرده یا یخ زده
02098990 آب هریک ا زمرکبات دیگر به تنهایی با یک مقیاس بریکس که ا ز 20 تجاوز نکند
02102000 گوشت حیوا نات ا ز نوع گاو ،نمک زده ... در آب نمک ،خشک کرده یا دودی
02109900 ا رد وزبره از گوشت یا گوشت ا حشاء خورا کی نمک زده یادودی ... سایر حیوا نات غیرمذکور
03011010 ماهی زینتی زنده تا 5 سانتیمتر
03011090 سایر ماهیهای زینتی زنده بیش ا ز 5 سانتیمتر
03011100 ماهی های زنده زینتی آب شیرین
03011900 ماهی های زنده زینتی آب شور
03019110 قزل ا لابرا ی ا صلاح نژا د وتکثیر و پرورش
03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده
03019190 سایرماهیها قزل آلا بجز برا ی ا صلاح نژا د وتکثیروپرورش وتخم چشم زده
03019200 مارماهی زنده (گونه Anguilla )
03019310 ماهی کپوربرا ی ا صلاح نژا د وتکثیر وپرورش (Carp)
03019390 سایر ماهی کپور بجز برا ی ا صلاح نژا د و تکثیرپرورش
03019910 سایرماهیهای زنده برا ی ا صلاح نژا د وتکثیر وپرورش
03019920 تخم لار و بچه ماهی
03019990 سایر ماهیهای زنده غیرمذکور درجای دیگر
03021100 ماهی قزل آلای تازه یا سردکرده (Salmo trutta OncorhynhusTroutٌ mykiss،...)
03021300 ماهیکهای آزاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب (hucho hucho) یخ زده ، باستثنای جگر و تخم ماهی
03021400 ماهی قزلکآلای اقیانوس اطلس (Salmo Salar) و ماهی قزلکآلای دانوب (Huchohucho)تازه یا سردکرده باستثنای جگر ماهی ،ک تخم ومنی ماهی
03021900 سایر خانوا ده ماهی آزا د و قزل آلا (باستثنای 030211و030212)
03022200 حلوا ماهیان ،Plaice تازه یا سرد کرده
03022300 ماهی کفشک ماهیان ،soleگونه (solea) تازه یا سرد کرده
03022900 سایر ماهیهای پهن ، تازه یا سردکرده باستثنای فلتان ، حلوا ماهیان کفشک ماهیان
03023100 ماهیها تن سفید یا ژرمون ، تازه یا سرد کرده
03023200 ماهی تن زرد بال ، تازه یا سرد کرده
03023300 ماهی لیستائو (listao) یا بونیت (bonite) با شکم را ه را ه ، تازه یا سرد کرده
03023500 ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس (Thunnus thynus، thunnus) باستثنای جگر ماهی ، تخم ومنی ماهی orientalis
03023600 ماهی تن قرمز جنوب ( thunnusmaccoyii)تازه یاسردكرده
03023900 سایر ماهی های تن ، تازه یا سرد کرده که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد
03025900 سایر ماهی ها بجز ماهی کاد، هادداک، آلاسکاپولاک، بلووایتینگ باستثنای جگر ماهی ، تخم ماهی
03026490 سایر ماهیهای مکرل تازه یاسردکرده بجز مکرل آبی و جک مکرل
03026600 مارماهی ،تازه یا سرد کرده
03026900 سایرماهیها،تازه یاسردکردهکه درجای دیگر مذکور یامشمول نباشد
03027100 ک تیلاپیا (Oreochromis spp.)
03027200 گربه ماهی (Pangasius spp.، silurus.، clarias spp.، lctalurus spp.)
03027300 انواع ماهی كپور (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp،Mylopharyngodon piceus)، باستثنای جگر ماهی ، تخم ماهی
03027400 مارماهی (Anguila spp.)
03027900 سایرماهیها، تازه یا سردکرده غیرمذكور در ردیفهای 030271 ، 030272، 030273، 030274
03028100 ک سگ کماهی و سایر كوسهک ماهیکها باستثنای جگر ماهی ، تخم ماهی
03028400 ماهی سیکباس (Dicen trarchus spp.) باستثنای جگر ماهی ، تخم ماهی
03028900 سایر ماهی ها به غیر از جگر وتخم ماهی غیر مذكور در تعرفه های 030281، 030282، 030283، 030284، 030285
03031100 ماهی آزا د قرمزsockeye salmon red
03031300 ماهیکهای آزاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب (hucho hucho) یخ زده ، باستثنای جگر و تخم ماهی
03031400 ماهی قزل کآلا
03031900 سایر ماهیهای آزا دا قیانوس آرا م
03032100 ماهی قزل آلا ،
03032200 ماهی آزا د ا قیانوس ا طلس و ماهی ا زا د دا نوب (salmon danube and atlantic) ،یخ زده
03032300 تیلاپیا (Oreochromis spp) یخ زده باستثنای جگر وتخم ماهی
03032400 گربه ماهی (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) یخ زده باستثنای جگر وتخم ماهی
03032500 انواع ماهی كپور Myprinus carpio، carassius carassius، ctenopharygodon idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp، Mylopharyngodon piceus.) یخ زده باستثنای جگر وتخم ماهی
03032600 مارماهی (Anguilla spp) یخ زده باستثنای جگر وتخم ماهی
03032900 خانوا ده ماهی آزا د،(باستثنای وماهی آزا دا قیانوس آرا م، ا طلس ودا نوب )یخ زده
03033200 حلوا ماهیان (plaice) ،یخ زده
03033900 سایر ماهیهای پهن (fish flat) ،یخ زده (باستثنای فلتان ،حلوا و کفشک )
03034100 ماهی تن سفید یا ژرمون ، یخ زده (tunas longfinned or albacore) باسثنای جگر ، تخم و منی ان
03034200 تن زردبال ، یخ زده ( tunas yellowfin)
03034300 ماهی لیستائو یا بونیت با شکم را ه را ه ، یخ زده
03034400 ماهی تن بسیار چرب و چاق (thunnus obesus ) یخ زده
03034500 ماهی تن قرمز ( thynnus thunnus) یخ زده باسثنای جگر، تخم و منی آن
03034600 ماهی تن قرمز جنوب maccoyii thunnus یخ زده
03034900 سایر ماهی های تن ، یخ زده که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد
03035000 ماهی شاه ماهی ،یخ زده (باستثنای جگر ماهی ،تخم و منی ماهی)
03035100 شاه ماهی ها (clupea harengus .clupeapallasii) یخ زده باسثنای جگر و اشپل آن
03035200 ماهی روغن (Gadus morhua Gadus ogac Gadus macroce phalus) یخ زده باسثنای جگر و اشپل آن
03035300 ساردینکها (Sardina pilchardus، Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp)، شاهکماهی کوچک (Sprattus sprattus) یخ زده به غیراز جگر وتخم ماهی
03035400 ماهی مکرل
03035410 بلو مکرل (BlueMackerel) یخ زده به غیراز جگر وتخم ماهی
03035490 سایر ماهی های مکرل باستثنای بلومکرل یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی
03036300 کماهی کاد (Gadus morthua، Gadus ogac، Gadus macrocephalus) یخ زده به غیراز جگر وتخم ماهی
03036600 ماهی هیک (Merluccius spp.، Urophycis spp.)یخ زده به غیراز جگر وتخم ماهی
03036800 ماهی بلو وایتینگ (Micromesistius، poutassou، Micromesistius australis)یخ زده به غیراز جگر وتخم ماهی
03036900 سایر ماهی ها غیر مذکور در ردیف 030364، 030365، 030366، 030367، 030368 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی
03037100 ساردین ها ،ساردین کوچک ،ماهی خمسی ( sardines،sparts or brisling ) ،یخ زده
03037200 ماهی روغن کوچک (haddock) ،یخ زده
03037300 ماهی لیونوا ر (Lieus noirs) ،یخ زده
03037410 ماهی بلو مکرل (Blue Mackrel) یخ زده
03037490 سایر ماهیهای مکرل بجز بلو و جک مکرل یخ زده
03037500 ا ره ماهی و سایر کوسه ماهیها(sharks and dogfish) ،یخ زده
03037600 مارماهی (eels) ،یخ زده
03037800 ماهی مرلو(Merlus) ،یخ زده
03037900 ماهیهایی که در جای دیگری مذکور و یا مشمول نباشند ،یخ زده
03038900 سایر سگ ماهی ها و کوسه ها غیر مذکور در ردیف 030382، 030383، 030384 یخ زده به غیر از جگر وتخم ماهی
03041900 فیله ماهی وسایر قسمتهای گوشتی بغیراز نوع شمشیر ماهی واره ماهی بصورت تازه یاسردکرده
03042000 فیله ماهی ،یخ زده
03042100 شمشیر ماهی (Xiphias gladius)
03042900 فیله ماهی بغیراز نوع شمشیرماهی واره ماهی بصورت منجمد .
03043100 ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp)فیله تازه یا سرد شده
03043900 سایر فیله ماهی ها قسمت های گوشتی ماهی (حتی قیمه شده ) تازه سرد کرده به استثنای ماهی تیلاپیا گربه ماهی ماهی سوف نیل
03044300 انواع ماهیکهای پهن (Pleuronectidae; Bothidae; Cynoglossidae Scophthalmidae and Citharidae)
03044900 فیله تازه یا سرد شده سایر ماهی ها به استثنای ماهی آزاد اقیانوس آرام ، اطلس ، دانوب و قزل آلا و ماهی های پهن و...