کد تعرفه شرح
نتایج 201 تا 300 از کل 7946 نتیجه
03046100 تیلاپیا (Oreochromis spp)فیله منجمد
03046200 فیله منجمد گربهککماهی (Pangasius spp.، sillurus spp.، clarias spp.، lctalurus spp.))
03046300 فیله منجمد سوف کنیل (lates nilotius)
03046900 سایر فیله منجمد باستثنای تیلاپیا ،کگربه ماهی وسوف نیل
03047100 فیله یخ زده کماهی کاد (Gadus morthua، Gadus ogac، Gadus macrocephalus)
03047400 فیله یخ زده ماهی هیک
03047500 فیله یخ زده ماهی آلاسکا پولاک
03047900 سایر فیله یخ زده ماهی باستثنای ماهی کاد ماهی هادداک پشت سیاه هیک آلاسکا پولاک
03048100 فیله منجمد ماهی آزاد اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka، Oncorhynchus gorbuscha، Oncorhynchus keta، Oncorhynchus tschawytscha، Oncorhynchus kisutch، Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)، ماهی آزاد اقیانوس اطلس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دان
03048300 فیله منجمد انواع ماهی پهن (Pleuronectidae، Bothidae، Cynoglossidae Scophthalmidae and Citharidae)
03048700 فیله منجمد انواع تن (of the genus thunnus)، بونیتو Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)
03048900 فیله منجمد سایر ماهی ها باستثنای ماهی های آزاد اقیانوس آرام اطلس دانوب ، ماهی قزل آلا ،ک انواع ماهی پهن ازه ماهی ماهی نیش دندان شاه ماهی ها وانواع تن بونیتو
03049000 قسمت های گوشتی ماهی ،یخ زده (باستثنای فیله ماهی)
03049100 فیله یخ زده شمشیرماهی (Xiphias gladius)
03049300 فیله یخ زده تیلاپیا (Oreochromis spp.)، انواع گربهکماهی (Pangasis – silurus clarias spp.lctalurus spp.)، انواع کپورماهیان (Cyprinus carpio، carassius carassius، ctenopharyngodon، idellus، Hypopthalmichthys spp، Cirrhinus spp، Mylopharyngodon piceus)،
03049500 فیله یخ زده ماهی از خانوادهکهای Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Melanonidoe، Merlucciidae، Mordae و Muraenolepididae بهکغیر از ماهیکهای آلاسکاپولاک (Theraga chalcogramma)
03049900 سایر قسمتهای گوشتی ماهی بغیرازنوع شمشیرماهی واره ماهی بصورت منجمد
03051000 آرد،زبره وحبه از ماهی، مناسب برا ی خورا ک ا نسان
03053900 سایر فیله ماهی ، خشك شده ، نمك سود شده یا در آب نمك ولی غیر دودی باستثنای ماهی های ردیف 030531 ، 030532
03054100 خانوا ده ماهی آزا دا قیانوس آرا م، ماهی آزا د ا قیانوس ا طلس،، ودا نوب ( دودی )
03054900 سایر ماهی های دودی شامل فیله ، پنیر از دل وجگر خوراكی ماهی باستثنای ماهی های ردیف 030541، 030542، 030543، 030544
03055900 سایر ماهی های خشک شده ، به غیر از دل وجگر خوراکی ماهی ، حتی نمک زده شده ولی غیر دودی وماهی روغن cod
03056900 سایرماهیهای نمک زده یادرآب نمک لیکن خشک نکرده یادودی نشده، غیرمذکوریامشمول درجای دیگر
03057100 باله كوسه
03057900 سایر اجزای خوراكی ماهی باستثنای باله كوسه ، سرماهی ، دم ، امعاء واحشاء
03061100 خرچنگ صخره ا ی و سایر خرچنگ های دریائی آب شیرین یا خاردا ر ،یخ زده
03061200 لابستردریائی ،یخ زده
03061300 میگو و روبیان ، یخ زده
03061400 خرچنگ دم کوتاه یخ زده
03061700 سایر انواع میگو.
03061900 سایر قشردا را ن، همچنین، آرد،زبره وحبه(pellets) یخ زده، مناسب برا ی خورا ک ا نسان، غیرمذکوریامشمول درجای دیگر
03062100 خرچنگ صخره ا ی و سایر خرچنگ های دریائی آب شیرین یاخاردا ر(باستثنای یخ زده )
03062310 میگو مولد زنده برا ی تکثیر(به ا ستثنای یخ زده )
03062390 سایر میگو و روبیان غیرمذکور در جای دیگر(به ا ستثنای یخ زده )
03062400 خرچنگ دم کوتاه (باستثنای یخ زده )
03062610 میگو مولد زنده برای تكثیر
03062790 سایر انواع میگوبجز میگو برای تكثیر وپست لار ومیگوی زنده یخ نزده
03062900 سایر قشردا را ن همچنین آرد،زبره وحبه، مناسب برا ی خورا ک ا نسان، یخ نزده، غیرمذکوریامشمول درجای دیگر
03071000 صدف (Oysters)
03072100 حلزون (Scallops) همچنین حلزون ملکه (Queen Scallops) از جنس Pecten Chlamys یا Placopecten زنده، تازه یا سردکرده
03072900 حلزون Scallopsباستثنای ، زنده ، تازه یا سردکرده )
03073100 صدف دو کفه ای (گونه perna، گونه Mytilus) ، Musselsزنده، تازه یا سرد کرده
03073900 صدف دوکپه ا ی (باستثنای زنده ، تازه یا سردکرده )
03074100 ماهی مرکب و سرپاور ،زنده ،تازه یا سردکرده
03074900 ماهی مرکب و سرپاور (باستثنای زنده ، تازه ، یا سردکرده )
03075900 سایرا ختاپوس (باستثنای زنده ، تازه یا سردکرده )
03079900 آبزیان بی مهره، آرد،زبره وحبه، خورا کی غیرا ززنده، تازه یاسردکرده غیرمذکوریامشمول درجای دیگر
03081900 سایر خیارهای دریایی غیر از گونه مذكور در تعرفه 030811 منجمد ، خشك شده ، نمك سود یا در آب نمك
03083000 ژله فیش (عروس دریایی) (Rhopilema spp)
03089000 سایر بی مهرگان آبزی غیر سخت پوست ونرم تنان به صورت دودی پخته شده قبل از فرآیند دودی شدن ، آرد زبره به هم فشرده به صورت حبه خوراکی غیر مذکور یا مشمول در جای دیگر
04011000 شیروخامه شیرکه میزا ن موا د چرب آن یک درصد وزنی بیشتر نباشد،تغلیظ نشده یا شیرین نشده
04012000 شیروخامه باموا د چرب بیش ا ز1 %وحدا کثر6،%تغلیظ نشده یاشیرین نشده
04013000 شیروخامه شیرکه میزا ن موا دچرب آن بیش ا ز6درصدباشد ،تغلیظ نشده یاشیرین نشده
04014000 شیر وخامه شیر كه میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده
04015000 شیر وخامه شیر میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد تغلیظ نشده یاشیریننشده
04021010 شیرخشک ا طفال دربسته بندیهای تحت خلا ویک کیلوگرم و کمترکه میزا ن موا د چرب ا ن یک ونیم درصدویاکمترباشد
04021020 شیرخشک ا طفال در بسته بندیهای تحت خلا و یک کیلوگرم کمتربه میزا ن مصوب شورا ی ا قتصاد
04021030 شیر خشک صنعتی
04021090 شیروخامه شیربه شکل پودربامیزا ن چربی کمترا ز 5/1 درصد غیرمذکور درجای دیگر
04022110 شیرخشک ا طفال دربسته بندیهای تحت خلاویک کیلوگرم وکمتربامیزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبیشترباشد
04022120 مواد اولیه شیرخشک اطفال (پایه) حاوی چربی گیاهی
04022130 شیرخشك صنعتی
04022190 شیروخامه بدون ا فزودن قندیاموا دشیرین کننده بامیزا ن چربی بیش ا ز 5/1% غیرمذکوردرجای دیگر
04022900 شیروخامه شیربه شکل جامدکه میزا ن موا دچرب آن بیش ا ز 5/1 درصد باشد ،شیرین شده
04029100 شیروخامه شیرتغلیظ شده، شیرین نشده (باستثنای شکل جامد آن )
04029900 شیروخامه شیرتغلیظ شده، شیرین شده (باستثنای شکل جامدآن )
04031000 دوغ; شیر وخامه بسته بندی شده کفیر و سایر شیرهاوخامه ها ی تخمیرشده... به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه كودكان شیرخوار
04031010 ماست فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوا ر
04031090 ماست بجز فرآورده های تغذیه کودکان شیرخوا ر
04039010 فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوا ر
04039090 دوغ، شیر وخامه بسته بندی شده کفیر و سایر شیرهاوخامه ها ی تخمیرشده... به استثنای تغذیه کودکان شیرخوار
04041000 آب پنیر و آب پنیر تغییریافته ، حتی تغلیظ شده یا حاوی ماده شیرین کننده
04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبیعی تشکیل دهنده شیر ،غیر مذکور یا مشمول درجای دیگر
04051010 کره بسته بندی شده بصورت بسته های 500 گرمی و کمتر
04051020 کره بسته بند ی شده به صورت بسته های بیش ا ز 500 گرم
04052000 خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان (Dairy Spreads)
04059000 موا دچرب وروغنهای مشتق شده ا زشیر(باستثنای کره وخمیرهای لبنیبرا ی مالیدن روی نان )
04061000 پنیرتازه (نگرفته یانبسته) یاپنیرحاصل ا زآب پنیروکشک
04061090 سایر پنیرها
04062000 پنیر رنده شده یا پودر شده از هر نوع
04063000 پنیر ذوب شده ، رنده نشده یا پودر نشده
04064000 پنیر دارای رگهکهای كپكکآبی رنگ (BlueVeined) و سایر پنیرهای حاوی رگهک تولید شده از طریق ركفورت پنیکسیلیوم (Penicillium roqueforti)
04069000 سایرپنیر هاکه در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد
04070010 تخم مرغ نطفه دا ر
04070011 تخم نطفه دار بوقلمون برای تولید گوشت
04070012 تخم مرغ spf
04070013 تخم مرغ نطفه دار اجداد گوشتی
04070014 تخم مرغ نطفه دار مادر گوشتی
04070015 تخم مرغ نطفه دار اجداد و تخم گذار
04070016 تخم مرغ نطفه دار مادر تخم گذار
04070017 تخم مرغ نطفه دار بوقلمون برای تولید مولد
04070018 تخم مرع نطفه دار جوجه یکروزه گوشتی
04070019 تخم مرغ نطفه دار جوجه یکروزه تخم گذار
04070020 تخم مرغ بوقلمون
04070090 تخم مرغ پرندگان با پوست، تازه غیر مذکور در جای دیگر
04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون برای تولید گوشت
04071112 تخمکمرغ SPF
04071113 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد گوشتی
04071114 کتخمکمرغ نطفهکدار مادر گوشتی
04071115 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد تخمکگذار