کد تعرفه شرح
نتایج 301 تا 400 از کل 7946 نتیجه
04071116 تخمکمرغ نطفهکدار مادر تخمکگذار
04071117 تخمکمرغ نطفهکدار بوقلمون برای تولید مولد
04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه یکروزه گوشتی
04071119 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه یکروزه تخمکگذار
04071190 سایر باستثنای تخم مرغ نطفه دار مادر واجداد گوشتی وتخم گذار مرغ وبوقلمون
04071900 سایر تخم های پرندگان باستثنای مرغوبوقلمون بارور شده جهت جوجه كشی
04072010 ک ک ک تخم خوراكی مربوط به انواع گونه های ماكیان تازه
04072090 سایر تخم های تازه پرندگان باستثنای تخم خوراکی غیر مذکور
04072900 سایر تخم پرندگانبا پوست ، تازه غیر مذکور در جای دیگر
04079000 سایر تخم های پرندگان ذخیره شده ویا پخته شده
04081100 زرده تخم خشک کرده
04081900 زردهتخمباستثنایخشککرده به صورت تازه ، پخته شده در آب یا بخار آب قالب گیری شده ، یخ زده یا بنحو دیگر محفوظ شده حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرین کننده افزوده شده باشد.
04089100 تخم پرندگان ، خشک کرده ، بدون پوست
04089900 تخم پرندگان ، با پوست (باستثنای خشك كرده)
04090000 عسل طبیعی
04100010 ژله ، رویال، بره موم و زهر زنبور عسل
04100090 سایرمحصولات خورا کی که منشا حیوا نی دا رد بجزردیف 04100010
05029000 سایر بغیر از موی خوک یا موی گراز واخال انها
05030000 موی یال ودم ا سب وا خال ا ن حتی گسترده بایابدون تکیه گاه
05040000 روده، بادکنک وشکمبه حیوا نات غیرا زماهی،تازه، سردکرده، ...یادودی، کامل یاقطعه
05051000 پر از انواعی که برای انباشتن به کار میکرود؛ کرک
05059000 پوست و ا جزا ء پرندگان (باستثنای پر برا ی ا نباشتن ; کرک )
05061000 ا وسئین (ماده ا صلی ا ستخوا ن ossein ) و ا ستخوا ن عمل آورده شده با ا سید
05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توی شاخ ( Horncores )(باستثنای ا وسئین )کارنشده
05079000 کاسه لاک پشت ، ا ستخوا ن آروا ره نهنگ (whale bone ) همچنین تیغه های آن کارنشده
05080000 مرجان، صدف وکاسه صدفدا را ن، قشردا را ن، کارنشده پودروآخال انها
05111000 ا سپرم گاوی
05119100 محصولات ا زماهیهایاقشردا را ن، صدفدا را ن یاسایرآبزیان فاقدستون فقرا ت، حیوا نات مرده فصل 3
05119910 نطفه زنده
05119920 قرمز دا نه
05119940 اسپرم از ماهی ها یا از قشرداران ، صدفداران یا سایر آبزیان
05119990 سایر محصولات حیوا نی غیر خوراکی غیرمذکور در جای دیگر
06011000 ا نوا ع پیازگل، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده دا رنباتات، ...،درحال خوا ب نباتی
06011090 سایر اجزای زعفران باستثنای پیاز زعفران در حال نمو یاگل دادن
06012000 ا نوا ع پیازگل، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده دا رنباتات، ...،درحال نمویاگل دا دن گیاه یاریشه کاسنی
06021000 قلمه های ریشه نکرده و پیوندها
06021010 لاكی بامبو
06021090 سایر قلمه های ریشه نکرده وپیوند بجز لاکی بامبو
06022000 درخت، بوته ، درختچه های خودرو حتی پیوند زده ، ا ز نوعی که محصول آنها میوه خورا کی ا ست
06023000 درخت گل سرخ و آزا لیا حتی پیوندزده
06024000 درختچه گل رزحتی پیوندزده
06029010 هاگ مولد قارچ
06029090 سایر نباتات زنده (همچنین ریشه آنها) غیرمذکور در جای دیگر
06031010 گل ا رکیده ،ا نتوریوم ،لاکی بامبو ،برگهای زینتی تازه
06031090 سایر گلهای تازه بجزگل ا رکیده، ا نتوریوم، لاکی بامبووبرگهای زینتی
06031100 گل های رز(Rosos)
06031200 گل های میخك (Carnations)
06031300 گل های ارکیده (Orchids)
06031400 گل های داوودی (Chrysanthemans)
06031900 سایر گلهای تازه بجز گلهای رز،میخك ،اركیده وداوودی .
06031910 گل های انتوریوم
06031990 سایر غیر از اقلام مشمول ردیفهای 06031100 لغایت 06031910
06039000 گل وغنچه گل بریده شده، خشک کرده، رنگ کرده، رنگ زدا ئی شده یاآماده شده به نحو دیگر
06041000 خزه و دوا له برا ی زینت تازه ، خشک کرده ... و غیره
06042020 سایر اجزاء نباتات بدون گل وغنچه گل وعلف ، خزه ودواله (Lichens) تازه به استثنای لاكی بامبو وبرگ های زنبق
06049000 شاخ وبرگ وسایر اجزاء نباتات برای دسته گل یا زینت خشک کرده سفیدکرده ، رنگ کرده آغشته یا آماده به نحو دیگر
06049100 ا جزا ء گیاهان بدون گل یا غنچه ، برا ی زینت ، تازه
06049110 لاکی بامبو و برگهای زنبق
06049190 سایر غیر از اقلام مشمول ردیفهای 06041000 لغایت 06049110
06049900 ا جزا ء گیاهان بدون گل یا غنچه ، برا ی زینت به استثنای تازه
07011000 بذر سیب زمینی
07019000 سیب زمینی ، تازهیا سردکرده
07020000 گوجه فرنگی، تازه یا سردکرده
07031000 پیازوموسیر
07032000 سیر
07039000 تره فرنگی وسایرسبزیجات سیرگونه
07041000 گل کلم و گل کلم بروکولی ،تازه یا سردکرده
07042000 کلم بروکسل ، تازه یا سردکرده
07049000 کلم قرمز و سفید ،کلم پیچ ،کلم قمری ... و غیره ،تازه یا سرد کرده
07051100 کاهو کروی (سالادی ) ،تازه یا سردکرده
07051900 کاهو ،تازه یا سردکرده (باستثنای کاهو کروی )سالادی
07052100 کاسنی سالادی ، تازه یا سردکرده
07052900 کاسنی ،تازه یا سردکرده (باستثنای کاسنی سالادی )
07061000 هویج ، شلغم ، تازه یا سرد کرده
07069000 چغندر ...ترب و ریشه های خورا کی همانند ،تازه یا سردکرده
07070000 خیاروخیارترشی، تازه یا سردکرده
07081000 نخود فرنگی ،تازه یا سردکرده
07082000 لوبیا ،تازه یا سردکرده
07089000 سایرسبزیجات غلافدا ر ،تازه یا سردکرده ،که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشد
07091000 کنگر فرنگی ،تازه یا سردکرده
07092000 مارچوبه ، تازه یا سرد کرده
07093000 بادمجان ، تازه یا سرد کرده
07094000 کرفس به غیرازكرفس غده دار ، تازه یا سردکرده
07095100 قارچ ، تازه یاسردکرده ا ز نوع ا گاریکوس (Agaricus )
07095200 دنبلان زمینی ،تازه یا سردکرده
07095900 سایر قارچهای تازه یا سردکرده بجزنوع آگاریکوس (agaricus)
07096000 فلفل فرنگی ا ز نوع capsicum یاPimenta
07097000 اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا كوهی (Arroche)
07099000 سایر سبزیجات ، تازه یا سردکرده ، که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشد
07099100 آرتیشوها (كنگر فرنگی) گرد
07099200 زیتون
07099300 كدوهای حلوایی، كدو و كدوهای مسمایی
07099900 سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده
07101000 سیب زمینی ،یخ زده
07102100 نخودفرنگی ،غلافدا ر یا غلاف کنده ،یخ زده
07102200 لوبیاغلا فدار یاغلاف کنده یخ زده
07102900 سبزیجات غلافدا ر ،غلاف کنده یا غلاف نکنده ،یخ زده غیر مذکور یا مشمول درجای دیگر
07103000 اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا كوهی (Arroche)
07104000 ذرت شیرین ، یخ زده
07108000 سایرسبزیجات ، یخ زده ، که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد