کد تعرفه شرح
نتایج 401 تا 500 از کل 7946 نتیجه
07109000 مخلوط سبزیجات ، یخ زده
07111000 سیب زمینی;محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه; یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006)
07112000 زیتون محفوظ شده به طور موقت ، که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد
07114000 خیار و خیارترشی (خیار ریز) محفوظ شده به صورت موقت که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد
07115100 قارچ ا ز نوع آگاریکوسagaricus محفوظ شده بصورت موقت
07115900 دنبلان زمینی و سایرقارچها محفوظ شده بصورت موقت... بجزنوع آگاری کوس
07119000 سایر سبزیجات و مخلوط سبزیجات ، محفوظ شده به طور موقت
07122000 پیاز خشک کرده
07123100 قارچ ا ز نوع آگاریکوس (گونه agaricus ) خشک شده
07123900 سایر قارچهای خشک شده ودنبلان زمینی حتی بریده شده به قطعات... غیرمذکور درجای دیگر
07129000 سایر سبزیجات خشک کرده که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد
07129010 سیر خشک شده
07129090 سایر سبزیجات خشک شده حتی بریده شده که در جای دیگر مذکور نیاشد
07131000 نخود فرنگی غلاف کنده، خشک کرده
07132000 نخود رسمی غلاف کنده ، خشک کرده
07132010 لپه
07132090 ک ک ک سایر سبزیجات غلافدار خشک شده حتی پوست کنده یا لپه شده بجز لپه
07133100 لوبیا ،غلاف کنده ،خشک کرده ازنوع wilezekvigna milugo
07133200 لوبیاقرمزکوچک (adzuki) ،غلاف کنده ،خشک کرده
07133300 لوبیای رسمی ،همچنین لوبیای سفید ،غلاف کنده ،خشک کرده
07133310 لوبیا چیتی
07133390 لوبیای سفید (Phadealus Vulgaris)
07133400 نخود فرنگیکها خشک ، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده
07133500 لوبیا چشم بلبلیخشك ، غلاف كنده، حتی پوست كنده یا شده
07133900 لوبیای غلاف کنده ، خشک کرده ، که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد
07134000 عدس غلاف کنده ، خشک کرده
07135000 باقلا و باقلای علوفه ا ی غلاف کنده ، خشک کرده
07139000 سبزیجات غلافدا ر،غلاف کنده ، خشک کرده ، که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد
07142000 قلقاس هندی شیرین (سیب زمینی شیرین ) ،تازه یا خشک کرده سردکرده یا یخ زده حتی بریده شده به قطعات نازك فشرده
07149000 ریشه هاوغده های زیرخاکی سرشارا زنشاسته، تازه یاخشککرده، سردکرده یایخ زده، غیرمذکوریامشمول د
08011100 نارگیل خشک کرده ( coconuts،desiceated )
08011200 نارگیل در قسمت درونی پوسته
08011900 نارگیل باستثنای نارگیل خشک کرده
08012000 نارگیل باستثنای نارگیل خشک کرده
08013100 بادام هندی، باپوست سخت، تازه یا خشک
08013200 بادام هندی ، بدون پوست سخت، تازه یا خشک
08021100 بادا م با پوست ، تازه یا خشک کرده
08021200 بادا م بدون پوست ، تازه یا خشک کرده
08022100 فندق با پوست ، تازه یا خشک کرده
08022200 فندق بدون پوست ، تازه یا خشک کرده
08023000 سایر اشیاء كه درجای دیگر ذكرنشده ازسفال صنایع دستی
08023100 گردوی معمولی با پوست ، تازه یا خشك كرده
08023200 گردوی معمولی بدون پوست ، تازه یا خشک کرده
08024000 شاه بلوط و بلوط تازه یاخشک کرده
08024100 شاه بلوط ها در درون پوسته تازه یا خشك
08025000 پسته ، تازه یا خشک کرده
08025010 انواع پسته خندان
08025020 انواع پسته ناخندان (دهان بسته)
08025030 مغز پسته
08025040 مغز پسته بدون پوست دوم وخلال مغز پسته
08025090 سایر پسته های غیر مذكور درجای دیگر تازه یا خشك كرده
08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشك
08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه یا خشك
08025120 انواع پسته ناخندان (دهان بسته) در داخل پوستهتازه یا خشك
08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه یا خشك
08025210 مغز پسته تازه یا خشک
08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشك
08025290 سایر پسته های غیر مذكور درجای دیگر تازه یا خشك كرده
08029000 سایر میوه های سخت پوست ، تازه یا خشک کرده ، حتی پوست کنده ، که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد
08030000 موز ،همچنین موز سبز ،تازه یا خشک کرده
08031000 موز سبز تازه یا خشک کرده
08039000 موز غیر از موز سبز تازه یا خشک کرده
08041010 خرماا ستعمرا ن تازه یاخشک کرده
08041020 خرماکبکاب تازه یاخشك كرده
08041030 خرماپیاروم تازه یاخشك كرده
08041040 خرمامضافتی تازه یاخشك كرده
08041050 خرماشاهانی تازه یاخشك كرده
08041060 خرمازا هدی تازه یاخشك كرده
08041090 سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده
08042000 ا نجیر ،تازه یا خشک کرده
08043000 آناناس ، تازه یا خشک کرده
08045000 گلابی هندی ، ا نبه و جوز ا نجبان ، تازه یا خشک کرده
08051000 پرتقال ، تازه یا خشک کرده
08052000 نارنگی،کلمانتین ، ویلکینگ ... مرکبات غیره ، تازه یا خشک کرده
08054000 گریپ فروت ، تازه یا خشک کرده
08055000 لیمو (lemons) ولیمو ترش کوچک تازه یاخشک کرده
08059000 سایر مرکبات ، تازه یا خشک کرده ، که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشد
08061000 ا نگور تازه
08061010 سایر
08062010 مویز( ا نگورخشک کرده )
08062020 تیزا بی دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده )
08062030 تیزا بی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )
08062040 آفتابی دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده )
08062050 آفتابی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )
08062060 ا نگوری بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )
08062070 کاشمری سبز بی دا نه ( ا نگورخشک کرده )
08062080 کاشمری سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده )
08062090 سایر ا نگورهای خشک کرده غیرمذکور در جای دیگر
08071100 هندوا نه ، تازه
08071900 خربزه وهماننده ان تازه
08072000 پاپایا تازه
08081000 سیب ، تازه
08082000 گلابی و به ، تازه
08082010 گلابی تازه
08082020 به تازه
08083000 گلابیکها تازه
08084000 به تازه
08091000 زردآلو ،تازه
08092000 گیلاس و آلبالو ،تازه
08092010 گیلاس تازه