کد تعرفه شرح
نتایج 501 تا 600 از کل 7946 نتیجه
08092020 البالوتازه
08092100 آلبالوهای ترش تازه
08092900 سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه
08093000 هلو ،همچنین شلیل و شفتالو ،تازه
08094000 آلو و گوجه ، تازه
08101000 توت فرنگی ،تازه
08102000 تمشک ،توت کوهی ،توت درختی و توت تمشکی ،تازه
08103000 ا نگورفرنگی خوشه ا ی ا نگورفرنگی خوشه ا ی انگورفرنگی سبزودرشت تازه
08104000 مورد صحرا یی ،زغال ا خته ...، غیره
08105000 کیوی، تازه
08107000 خرمالوها
08109000 سایر میوه ها ،تازه که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشد
08109010 انار تازه
08109020 زرشک تازه
08109030 عناب تازه
08109090 سایرمیوه ها،تازه که مذکور نبوده است
08111000 توت فرنگی یخ زده
08112000 تمشک ، توت کوهی ... یخ زده
08119000 سایر میوه ها و میوه های سخت پوست ، یخ زده ، که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد
08121000 گیلاس و آلبالو ،محفوظ شده بطور موقت ،که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشند
08129000 ا نوا ع میوه غیرا ز081210موقت محفوظ شده بلافاصله غیرقابل خوردن بهمان حالت
08129090 سایر
08131000 زردآلو ،خشک کرده
08132000 آلو ،خشک کرده
08133000 سیب ، خشک کرده
08134000 سایر میوه های خشک کرده که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشند
08135000 مخلوط میوه های خشک کرده ومخلوط میوه های سخت پوست خشک کرده، غیرمذکوریامشمول درجای دیگر
08140000 پوست مرکبات یا پوست خربزه ، تازه ، یخ زده ، خشک کرده ... غیره
09011110 قهوه بوندا ده کافئین نگرفته دربسته بندی های آماده برا ی خرده فروشی
09011120 قهوه بوندا ده کافئین نگرفته به صورت کوبیده در بسته بندی غیرخرده فروشی
09011190 قهوه بوندا ده کافئین نگرفته بجز ردیفهای 09011110 و 0901120
09011210 قهوه بوندا ده کافئین گرفته دربسته بندی آماده برا ی خرده فروشی
09011220 قهوه بوندا ده کافئین گرفته به صورت کوبیده در بسته بندی غیرخرده فروشی
09011290 قهوه بوندا ده کافئین گرفته بجز ردیفهای 09011210و09011220
09012110 قهوه بودا ده کافئین نگرفته دربسته بندیهای آماده برا ی خرده فروشی
09012120 قهوه بودا ده کافئین نگرفته به صورت کوبیده در بسته بندیهای غیرخرده فروشی
09012190 قهوه بودا ده کافئین نگرفته بجز ردیفهای 09012110و09011220
09012210 قهوه بودا ده کافئین گرفته در بسته بندیهای ا ماده برا ی خرده فروشی
09012220 قهوه بودا ده کافئین گرفته به صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی
09012290 سایرقهوه بودا ده کافئین گرفته بجز ردیفهای 09012210و09012220
09019010 غلاف وپوست قهوه یابدل قهوه حاوی قهوه در بسته بندیهای آماده برا ی خرده فروشی
09019020 غلاف وپوست قهوه یابدل قهوه حاوی قهوه به صورت کوبیده در بسته بندیهای غیرخرده فروشی
09019090 غلاف و پوست قهوه با بدل قهوه حاوی قهوه بجز ردیفهای 09019010و09019020
09021000 چای سبزتخمیرنشده حتی خوشبوشده در بسته هایی که ا ز 3کیلوگرم بیشترنباشد
09022000 چای سبز تخمیر نشده حتی خوشبو شده عرضه شده به نحوی دیگر
09023010 چای کیسه ا ی (tea bag) دربسته هایی که از3کیلوگرم بیشتر نباشد
09023090 چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم
09024010 چای سیاه کوبیده در بسته بندیهای غیرخرده فروشی
09024090 چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای 09024010
09030010 ماته دربسته بندی آماده برا ی خرده فروشی
09030090 ماته بجز ردیفهای 09030010و02090300
09041110 فلفل خردنشده ونسابیده دربسته بندی آماده شده برا ی خرده فروشی
09041190 فلفل خرد نشده ونسابیده بصورت غیرخرده فروشی
09041210 فلفل خردشده یاسابیده دربسته بندیهای آماده شده برا ی خرده فروشی
09041220 فلفل خردبه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی
09041290 فلفل خردشده یا سائیده بجز ردیفهای 09041210و09041220
09042010 فلفل فرنگی خشک کرده یاخردشده دربسته بندیهای آماده شده برا ی خرده فروشی
09042020 فلفل فرنگی به صورت کوبیده در بسته بندیهای غیرخرده فروشی
09042090 فلفل فرنگی خشک کرده یاخردشده یاسابیده بجز ردیفهای 09042010و09042020
09042110 فلفل خشک شده خرد نشده ونسابیده در بستهکبندی آماده برای خردهک فروشی
09042190 فلفل خشک شده خرد نشده ونسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخردهک فروشی
09042210 فلفل خرد شده یا سابیده شده در بستهکبندی برای خرده فروشی
09042290 فلفل خرد شده یا سابیده شده در بستهکبندی برای غیرخرده فروشی
09050010 وا نیل در بسته بندیهای آماده برا ی خرده فروشی
09050020 وا نیل به صورت کوبیده دربسته بندیهای غیر خرده فروشی
09050090 وا نیل بجز ردیفهای 09050010و09050020
09051090 وانیل خرد نشده ونسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخرده فروشی
09052010 وانیل خرد شده وسابیده در بستهکبندی آماده برای خردهکفروشی
09052090 وانیل خرد شده وسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخرده کفروشی
09061010 دا رچین خرد نشده دربسته بندیهای آماده برا ی خرده فروشی
09061090 دا رچین و گل درخت آن خردنشده ونسائیده بجز بسته بندی خرده فروشی
09061110 دارچین در بسته بندی های آماده شده برای خرده فروشی ،خردنشده و آسیاب نشده
09061190 دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، غیر ازردیف 09061110
09061910 سایردارچین و گل درخت آن ، خردنشده یا آسیاب نشده دربسته بندی های آماده شده برای خرده فروشی
09061990 سایر دارچین وگل درخت آن خردوآسیاب نشده بجزبسته بندیهای اماده برای خرده فروشی .
09062010 دا رچین خردشده در بسته بندی آماده ششده برا ی خرده فروشی
09062020 دا رچین به صورت کوبیده در بسته بندی های غیر خرده فروشی
09062090 دا رچین وگل درخت آن خردشده یا ساییده بجز ردیفهای 09062010و09062020
09070090 میخک ومیوه درخت وگل ودم گل آن بجز ردیفهای 09070010و09070020
09071090 میخک خرد نشده وسابیده نشده در بستهکبندی آماده برای غیرخردهکفروشی
09072090 سایر اجزای میخك خرد شده یا سابیده شده در بستهکبندی آماده برای غیرخردهک فروشی
09081020 جوزبویابه صورت کوبیده در بسته بندیهای غیر خرده فروشی
09081090 جوز بویا بجزردیفهای 09081010و09081020
09081190 جوز هندی (جوز بویا) خرد نشده ونسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخرده فروشی
09081290 جوز هندی (جوز بویا) خرد شده وسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخرده کفروشی
09082090 پوست جوز پویا بجزردیفهای 09082010و09082020
09082190 پوست جوز هندی خرد نشده ونسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخردهکفروشی
09082290 پوست جوز هندی خرد شده وسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخردهک فروشی
09083090 ا قسام هل در بسته بندیهای غیرخرده فروشی
09083110 هل خرد نشده ونسابیده در بستهکبندی آماده برای خرده فروشی
09083190 هل خرد نشده ونسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخرده فروشی
09083210 هل خرد شده وسابیده در بستهکبندی آماده برای خرده فروشی
09083290 هل خرد شده وسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخرده فروشی
09091020 تخم را زیانه ، یاتخم بادیان در بسته بندیهای ا ماده برا ی خرده فروشی
09091030 تخم را زیانه یا تخم بادیان بصورت کوبیده در بسته بندیهای غیرخرده فروشی
09091090 تخم را زیانه یا تخم بادیان بجز ردیفهای 09091020 و 09091030
09091190 زنجبیل خرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی
09092010 تخم گشنیزدر بسته بندیهای آماده برا ی خرده فروشی
09092020 تخم گشنیزبه صورت کوبیده در بسته بندیهای غیر خرده فروشی
09092090 تخم گشنیز بجز ردیفهای 09092010و09092020