کد تعرفه شرح
نتایج 601 تا 700 از کل 7946 نتیجه
09092110 تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی
09092190 تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی
09092210 تخم گشنیز خرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی
09092290 تخم گشنیز خرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی
09093010 زیره سبزدر بسته بندیهای آماده برا ی خرده فروشی
09093020 زیره سبزبصورت کوبیده در بسته بندیهای غیر خرده فروشی
09093090 زیره سبز بجز ردیفهای 09093010و09093020
09093110 تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی
09093190 تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی
09093290 تخم زیره سبزخرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی
09094010 زیره سیاه در بسته بندیهای آماده برا ی خرده فروشی
09094020 زیره سیاه به صورت کوبیده در بسته بندیهای غیر خرده فروشی
09094090 زیره سیاه بجز ردیفهای 090940100و09094020
09095020 تخم مرزه یاتخم سروکوهی به صورت کوبیده در بسته بندیهای غیر خرده فروشی
09095090 تخم مرزه یا تخم سرو کوهی بجز ردیفهای 09095010و09095020
09096190 تخم رازیانه رومی ، تخم بادیان ، زیره سیاه یا مرزه ، تخم سرو كوهی در بستهکبندی آماده برای خرد نشده وساییده نشده در بسته بندی برای غیرخرده فروشی
09096290 تخم رازیانه رومی ، تخم بادیان ، زیره سیاه یا مرزه ، تخم سرو كوهی در بستهکبندی آماده برای خرد شده وساییده شده در بسته بندی برای غیرخرده فروشی
09101010 زنجبیل دربسته بندی آماده برا ی خرده فروشی
09101020 زنجبیل به صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی
09101090 زنجبیل بجز ردیف های 09101010 و 09101020
09101110 زنجبیل خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی
09101190 زنجبیل خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی
09101210 زنجبیل خرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی
09101290 زنجبیل خرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی
09102010 زعفرا ن دربسته بندی آماده برا ی خرده فروشی
09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی كمتراز 10گرم .
09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندی كمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی
09102013 انواع زعفران دربسته بندی 3010گرم آماده برای خرده فروشی .
09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندی 3010گرم آماده برای خرده فروشی .
09102020 زعفرا ن به صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی
09102090 زعفرا ن بجز ردیف های 09102010 و 09102020
09103010 زردچوبه دربسته بندی آماده برا ی خرده فروشی
09103020 زرد چوبه به صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی
09103090 زردچوبه بجز ردیفهای 09103010 و 09103020
09104010 ا ویشن، برگ غاردربسته بندی آماده برا ی خرده فروشی
09104020 ا ویشن، برگ غاربه صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی
09104090 آویشن، برگ غاربجز ردیف های 09104010 و 09104020
09105020 کاری به صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی
09109110 سایر ا دویه جات مخلوط یاددا شت ا ب فصل در بسته بندی آماده برا ی خرده فروشی
09109120 سایرا دویه جات مخلوط یاددا شت 1ب فصل به صورت کوبیده دربسته های غیرخرده فروشی
09109190 سایرا دویه جات مخلوط غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190
09109910 سایرا دویه جات غیر مذكور دربسته بندی آماده برا ی خرده فروشی
09109911 اویشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشی .
09109919 سایر ادویه جات به غیرازآویشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشی .
09109920 سایر ا دویه جات غیر مذکور به صورت کوبیده دربسته بندی های غیرخرده فروشی
09109921 آویشن وبرگ غار به صورت کوبیده دربسته بندی های غیر خرده فروشی .
09109929 سایر ادویه جات به صورت کوبیده دربسته بندی های غیر خرده فروشی به غیراز آویشن وبرگ غار.
09109990 سایرا دویه جات غیرمذکور در جای دیگر
10011000 گندم سخت
10011010 گندم دامی
10011090 سایر گندم سخت
10011100 دانه گندم سخت
10011910 گندم دامی
10011990 سایر به صورت دانه بجز گندم دامی
10019000 سایر گندم ومخلوط گندم وچاودار (meslin) غیر از انواع گندم سخت (شامل گندم دامی وسایر)
10019100 سایر مخلوط های گندم به صورت دانه
10019900 سایر مخلوط های گندم غیر مذکور در جای دیگر
10030000 جو
10031000 دانه
10039000 جو باستثنای دانه جو
10040000 جودوسر
10041000 دانه
10049000 جو دو سر باستثنای بذر
10051000 بذر ذرت
10051010 دا نه ذرت بسته بندی شده به وزن خالص 25 کیلوگرم وکمتر
10051020 دانه ذرت دامی .
10051090 دانه ذرت به جز ردیف 10051010
10059000 بذر ذرت
10059010 ذرت بسته بندی شده به وزن خالص 25 کیلوگرم وکمتربه غیر ازدانه
10059090 ذرت بجزدا نه آن غیرمذکورردیف 10059010
10061000 شلتوک (برنج پادی paddy )
10062000 برنج پوست كنده (برنج كارگو Cargo یا برنج قهوهکای)
10063000 برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده حتی صیقلی یا براق شده
10064000 خرده برنج
10070000 سورگوم دانه ای (ذرت خوشه ای)
10071000 بذر سورگوم (ذرت خوشه ای)
10079000 سایر
10082000 ارزن
10082100 دانه ارزن
10082900 ارزن باستثنای دانه
10083000 آلپیست (دا ن قناری)
10089000 سایر غلات غیر مذكور درجای دیگر
11010000 آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin )
11021000 آرد چاودا ر
11022000 آرد ذرت
11023000 آرد برنج
11029000 سایر آرد غلات که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد
11029010 آردبرنج
11029090 سایر ارد غلات غیر از ارد گندم یا ارد مخلوط گندم وچاودار (meslin) ، ارد چاودار ، ارد ذرت
11031100 بلغور و زبره گندم
11031300 بلغور و زبره ذرت
11031900 بلغور و زبره سایر غلات ، که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد
11032000 سایر غلات به هم فشرده به صورت حبه
11041200 جو دو سر پهن شده یا فلس شده
11041900 دا نه های پهن شده یا فلس شده سایر غلات که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند
11042200 دا نه های کار شده ا ز جو دوسر.
11042300 دا نه های کار شده ا ز ذرت .
11042900 دا نه های کار شده ا ز دیگر غلات ، که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد
11043000 جوا نه غلات ،کامل (درسته ) ،پهن شده ،فلس شده یا سائیده
11051000 ا رد ،زبره و پودر سیب زمینی