کد تعرفه شرح
نتایج 701 تا 800 از کل 7946 نتیجه
11052000 برگه، گرا نول وبهم فشرده بصورت حبه سیب زمینی
11061000 آرد ،زبره و پودر سبزیجات غلافدا ر خشک کرده شماره 0713
11063000 آرد ،زبره و پودر محصولات فصل 8
11071000 مالت بو ندا ده
11072000 مالت بو دا ده
11081100 نشاسته گندم
11081210 نشاسته ذرت گرید دارویی
11081290 سایر نشاسته ذرت بجز گرید دا رویی
11081300 فکول سیب زمینی
11081400 فکول
11081900 سایر نشاسته و فکول ها ،که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند
11082000 ا ینولین
11090000 گلوتن گندم حتی خشک کرده
12010000 دا نه سویا ،حتی خرد شده
12011000 دانه لوبیای سویا حتی به صورت خرد شده
12019000 لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده
12021000 بادا م زمینی (آرا شید) ،با پوست ،تفت دا ده نشده یا به نحو دیگر پخته نشده
12022000 بادا م زمینی (آرا شید)پوست کنده ، تفت دا ده نشده یا به نحو دیگر پخته نشده باشد
12023000 دانه بادام زمینی (آراشید) تفت داده شده یا به نحو دیگر پخته نشده ، حتی پوست کنده یا خرد شده
12024100 بادام زمینی در درون غلاف یا پوسته
12024200 بادام زمینی پوست کنده، حتی شکسته شده
12030000 کپرا (مغز نارگیل پوست کنده و خشک کرده )
12040000 دا نه کتان ، حتی خرد شده
12051000 دانه های کلزا یا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک
12051020 لفت (colza) دارای مقدارکمی اسید اروسیک
12059000 سایر دا نه های مندا ب یا لفت حتی خرد شده غیرمذکور درجای دیگر
12060000 دا نه آفتابگردا ن ، حتی خردشده
12071000 مغز و هسته میوه نخل
12072000 دا نه پنبه
12072100 دانه پنبه حتی خرد شده
12072900 پنبه حتی خرد شده
12073000 دانه روغن کرچک حتی خرد شده
12074000 تخم کنجد
12075000 دا نه خردل
12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتی خرد شده
12077000 دانه خربزهحتی خرد شده
12079900 سایر دانه ها ومیوه های روغنی, حتی خرد شده
12079910 دا نه بزرک
12079920 دانه گلرنگ یازعفران كاذب
12079990 سایر دا نه ها و میوه های روغنی حتی خرد شده که در جای مذکور نباشد
12081000 آرد و زبره دا نه سویا
12089090 سایر آردهاو زبره های دا نه و میوه های روغن دا ر غیرازآرد وزیره خردل غیرمذکور در جای دیگر
12091000 تخم چغندر قند برای کشت
12092100 دانه بذر یونجه (alfalfa) برای کشت
12092200 دانه بذر شبدر (Trifolium) برای کشت
12092500 تخم چمن مرتعی برا ی کشت
12092910 تخم چمن برای کشت
12092990 سایرتخم گیاهان علوفه ای برای کشت که درجای دیگر مذکوریا مشمول نباشد
12093000 تخم گیاهان علفی برا ی کشت به منظور ا ستفاده ا ز گل ا نها کاشته می شود
12099100 تخم سبزیجات برا ی کشت
12099900 سایر دا نه ها ،میوه ها و نطفه ها برا ی کشت که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشند
12101000 گل را زک (باستثنای سائیده ،پودر شده یا حبه آن ) ،تازه یا خشک کرده
12102000 گل را زک ، سائیده ، پودر شده یا بصورت حبه ، گرد گل را زک تازه یاخشک کرده
12111000 ریشه شیرین بیان ، ا ز نوع مورد ا ستفاده در عطریات ، دا رو ...و غیره تازه یاخشك كرده
12112000 ریشه جنسن، ا زنوع موردا ستفاده درعطریات، دا رو ... وغیره تازه یاخشک کرده
12119010 فلوس و پوست گنه گنه تازه یا خشک کرده ، حتی بریده شده ، خرد شده یا پودرشده
12119020 ریشه شیرین بیان
12119090 سایرنباتات وا جزا ی آنهاا زنوع موردا ستفاده درعطرسازی ودا روسازیتازه یاخشک کرده غیرمذکور
12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدی
12119099 سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر
12122000 خزه وجلبک وعلف های دریایی ، تازه، خشک کرده، سردکرده یایخ زده
12122100 گیاهان ودیگر جلبک های دریایی مناسب جهت مصرف انسان
12122900 سایر
12123000 هسته و مغز هسته زردآلو ،هلو یا آلو تازه یاخشك كرده یاسردكرده یایخ زده
12129100 چغندر قند ،تازه ،خشک کرده ،سردکرده یا یخ زده
12129900 محصولات نباتی،غیرمذکوریاغیرمشمول درجای دیگر
12129910 خرنوب وهمچنین دانه خرنوب .تازه وخشک کرده یاسردکرده یایخ زده .
12129990 نیشکر وهسته ومغزهسته میوه ها وسایر محصولات نباتی غیر مذکور درجای دیگر .
12130000 کاه و پوست غلات
12141000 یونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه
12149000 سایر محصولات علوفه ا ی ، که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند حتی به هم فشرده به شکل حبه
13012000 صمغ عربی طبیعی
13019000 صمغ ها،رزین ها ،صمغ های رزینی ،طبیعی ،روغن های رزینی و... ،طبیعی )باستثنای صمغ عربی
13019010 باریچه
13019020 آنغوزه ( تلخ و شیرین )
13019030 سقز
13019040 كتیرا
13019090 سایرگم لاک ، صمغ ها ، رزین ها ، صمغ های رزینی اولئورزین ها بصورت طبیعی غیر مذکور
13021200 شیره و عصاره شیرین بیان
13021300 شیره وعصاره را زک
13021900 سایر شیره ها و عصاره های نباتی ،که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشند
13022000 موا د پکتینی ،پکتینات ها و پکتات ها
13023000 ساىر مىوه هاى خشك كرده كه درجاى دىگرى مذكور ىا مشمول نباشند
13023100 آگار آگار
13023200 لعاب و موا د غلیظ کننده ا ز خرنوب ، ا ز دا نه خرنوب یا ا ز دا نه گوا ره
13023900 لعاب ها و موا د غلیظ کننده ، مشتق ا ز محصولات نباتی غیرمذکور یا مشمول درجای دیگر
14011000 بامبو
14019000 سایر موا د نباتی برا ی بافتن، (باستثنای بامبو و خیزرا ن )
14041000 موا د ا ولیه نباتی خام که بیشتر برا ی رنگ کردن (رنگرزی )یادباغی بکارمیروند
14042000 لنتر پنبه
14049000 محصولات نباتی که در جای دیگری مذکور نباشند
14049010 حنابه غیراز عصاره آن .
14049020 وسمه .
14049030 کوکوپیت
14049090 سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر .
15019000 سایر
15020010 پیه صنعتی موردمصرف درصنعت صابون سازی (باستثنای مورد 15030000)
15020090 چربی های ا زنوع گاو.گوسفندیابزکه درجای دیگر مذکور یا شمول نباشد (بااستثنای مورد 15030000)
15021010 پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابونکسازی
15021090 پیه آب کرده غیراز مورد مصرف در صنعت صابون سازی