کد تعرفه شرح
نتایج 7901 تا 7946 از کل 7946 نتیجه
98870328 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سواری باساخت دا خل 45% ا لی 46% بجز لاستیک
98870330 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سواری باساخت دا خل 49% ا لی 50% بجز لاستیک
98870331 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سواری باساخت دا خل 51% ا لی 52% بجز لاستیک
98870332 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سواری باساخت دا خل 53% ا لی 54% بجز لاستیک
98870333 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سواری باساخت دا خل 55% ا لی 56% بجز لاستیک
98870334 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سواری باساخت دا خل 57% ا لی 58% بجز لاستیک
98870335 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سواری ساخت دا خل59% ا لی 60% بجز لاستیک
98870336 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سواری باساخت دا خل 61% ا لی 62% بجز لاستیک
98870337 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سواری باساخت دا خل 63% ا لی 64% بجز لاستیک
98870338 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سواری باساخت دا خل 65% وبیشتر بجز لاستیک
98870341 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سوا ری کاربا ساخت دا خل کمترا ز 14%
98870342 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سوا ری کاربا ساخت دا خل کمترا ز 14% (full c.k.d) بجز لاستیک
98870343 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سوا ری کار،با ساخت دا خل 15% ا لی 16% بجز لاستیک
98870344 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سوا ری کار،با ساخت دا خل 17% ا لی 18% بجز لاستیک
98870345 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سوا ری کار،با ساخت دا خل 19% ا لی 20% بجز لاستیک
98870353 قطعات منفصله جهت تولیداتومبیل سواری ردیف 8703 دیزل یا نیمه دیزل با حجم سیلندر بیشتر از2500cc با ساخت داخل 26 درصدلغایت 35 درصد به استثنای لاستیک
98870354 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سوا ری کار،با ساخت دا خل 37% ا لی 38% بجز لاستیک
98870357 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سوا ری کار،با ساخت دا خل 43% ا لی 44% بجز لاستیک
98870358 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سوا ری کار،با ساخت دا خل 45% ا لی 46% بجز لاستیک
98870360 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سوا ری کار،با ساخت دا خل 49% ا لی 50% بجز لاستیک
98870366 قطعات منفصله جهت تولیدخودروهای سوا ری کار،با ساخت دا خل 61% وبیشتر بجز لاستیک
98870368 با ساخت داخل 14% (full c.k.d) به استثنای لاستیک
98870411 قطعات منفصله برا ی تولیدخودرو وا نت ، با ساخت کمترا ز 14%
98870412 قطعات منفصله برا ی تولیدخودرو وا نت ، با ساخت کمترا ز 14% (full c.k.d)بجز لاستیک
98870413 قطعات منفصله برا ی تولیدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 15%ا لی 16%بجز لاستیک
98870414 قطعات منفصله برا ی تولیدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 17%الی 18%بجز لاستیک
98870416 قطعات منفصله برا ی تولیدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 21%ا لی 22%بجز لاستیک
98870417 قطعات منفصله برا ی تولیدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 23%الی24%بجز لاستیک
98870420 قطعات منفصله برا ی تولیدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 29%الی 30%بجز لاستیک
98870421 ----قطعات منفصله جهت تولید وسیله نقلیه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن دیزل یا نیمه دیزل با ساخت داخل كمتر از 14درصد
98870422 قطعات منفصله برا ی تولیدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 33%الی 34% بجز لاستیک
98870423 قطعات منفصله برا ی تولیدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 35%الی 36% بجز لاستیک
98870424 ----قطعات منفصله جهت تولید وسیله نقلیه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن دیزل یا نیمه دیزل با ساخت داخل 50% وبیشتر به استثنای لاستیك
98870425 قطعات منفصله جهت تولید وسیله نقلیه حمل ونقل کالا با وزن حداکثر 5 تن دیزل یا نیمه دیزل با ساخت داخل 46 درصد وبیشتربه استثنای لاستیک
98870430 قطعات منفصله جهت تولید وسیله نقلیه حمل ونقل كالا با وزن بیش از 5 تن دیزل وبنزین با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثنای موتور، گیربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستیك
98870431 قطعات منفصله جهت تولید وسیله نقلیه حمل ونقل کالا با وزن بیش از 5 تن دیزل یا نیمه دیزل با ساخت داخل کمتر از 14 درصد
98870432 قطعات منفصله برا ی تولیدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 53%الی 54% بجز لاستیک
98870433 قطعات منفصله برا ی تولیدخودرو ، وا نت با ساخت دا خل 55%الی 56% بجز لاستیک
98870435 قطعات منفصله جهت تولید وسیله نقلیه حمل ونقل كالا با وزن بیش از 5 تن دیزل وبنزین با ساخت داخل 50% وبیشتر به استثنای موتور، گیربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستیك
98870436 قطعات منفصله برا ی تولیدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 61% و بیشتر بجز لاستیک
98870438 قطعات منفصله برای تولید آمبولانس ،با ساخت داخل 14 درصد (Full c.k.d) به استثناء لاستیک
98870441 قطعات منفصله برا ی تولیدکامیون و کامیونت ، با ساخت دا خل کمتراز 14%
98870442 قطعات منفصله برا ی تولیدکامیون و کامیونت ، با ساخت دا خل 14%ا لی 30%بجز موتور،گیربکس ، ا کسل ،کولر ،جعبه فرمان ولاستیک
98870443 قطعات منفصله برا ی تولیدکامیون و کامیونت ، با ساخت دا خل 31%وبیشتر،بجزموتور،گیربکس ،ا کسل ،کولر ،جعبه فرمان ولاستیک
98870444 قطعات منفصله جهت تولید وسیله نقلیه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزینی با ساخت داخل 45% تا كمتر از 55% به استثنای لاستیك
98870445 قطعات منفصله جهت تولید وسیله نقلیه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزینی با ساخت داخل 55% وبیشتربه استثنای لاستیك