کد تعرفه شرح
نتایج 801 تا 900 از کل 7946 نتیجه
15029000 سایر چربیهای حیوانات باستثنای آب كرده
15029010 پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابونکسازی
15029090 سایر
15030000 ا سته آرین لارد، روغن لارد، ا ولئوا سته آرین، ا ولئومارگارین و روغن پیه گاو و گوسفند آماده نشده
15041000 روغن جگرماهی و ا جزا ء روغن
15042000 چربی ،روغن ماهی و ا جزا ء آن ها بغیرا ز روغن جگر
15043000 چربی وروغن پستاندا را ن دریایی وا جزا ء ا نها
15050010 لانولین موردمصرف درصنعت صابون سازی
15050090 چربی پشم وموا دچرب مشتق ا زآنهاغیر ا ز لانولین
15060000 سایر چربیکها و روغنکهای حیوانی و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
15071000 روغن خام سویا
15079000 روغن سویا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن
15081000 روغن خام بادا م زمینی
15089000 روغن بادا م زمینی (باستثنای خام ) و ا جزا ء آن
15091000 روغن زیتون بکر
15099000 روغن زیتون و ا جزا ء آن (باستثنای بکر)
15100000 سایرروغنهاوا جزا ءآنهامنحصرا بدست آمده ا ززیتون،ومخلوط آنها
15111000 روغن خام نخل
15119010 RBD پالم اویل درظروف 200 لیتری وبیشتر
15119020 R.B.D پالم ا ولئین درظروف 200 لیتری وبیشتر
15119030 R.B.D سوپرپالم اولئین درظروف 200 لیتری وبیشتر
15119040 استئارین بدون بو تصفیه شده بیکرنگ RBD
15119090 سایر روغن نخل (باستثنای خام )حتی تصفیه شده (RBD)غیرمذکور در جای دیگر
15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ،روغن گلرنگ یا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ،خام
15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثنای خام )،روغن گلرنگ یازعفرا ن کاذب (carthame)باستثنای خام واجزاءآنها
15122100 روغن خام پنبه دانه، حتی ماده سمی (گوسیپول Gossypol) آن گرفته شده
15122900 روغن پنبه دا نه (باستثنای خام )وا جزا ءآن، تصفیه شده یا نشده تغییرنیافته شیمیائی
15131100 روغن خام نارگیل (کپرا )
15131910 روغن نارگیل تصفیه شده دربسته بندیهای خرده فروشی
15131990 روغن نارگیل تصفیه شده عرضه شده بصورت غیر خرده فروشی واجزاءآن
15132100 روغن خام مغز یا هسته خرما(پالم کرنل)یا روغن باباسو
15132910 پالم کرنلRBD
15132912 پالم کرنل استئارین
15132919 روغن پالم کرنل تصفیه شده RBD غیراز استئارین وپالم کرنل استئارین
15132920 پالم کرنل استئارینR.B.D
15132990 روغن پالمسیت یا روغن باباسو تصفیه شده به غیر ا ز کرنل و ا ستئارین واجزاءآنها
15132991 روغن پالم سیت یاروغن باباسواسکارین بدون بو تصفیه شده بی رنگ RBD
15132999 روغن پالم سیت یاروغن باباسو غیر مذکوردرجای دیگر .
15141100 روغن خام مندا ب یالفت که دارای مقدارکمی اسید اروسیک می باشد
15141900 روغن مندا ب یا لفت تصفیه شده که دا را ی مقدا ر کمی ا سید ا روسیک می باشد
15149100 روغن خام خردل یالفت
15149900 روغن لفت یاروغن خردل،غیرخام وا جزا آنها به صورت تصفیه شده ولی ا زلحاظ شیمیایی تغییرنیافته
15151100 روغن خام تخم کتان
15151900 روغن تخم کتان (باستثنای خام )وا جزا ءآن، تصفیه شده یا نشده ولی ا زلحاظ شیمیائی تغییر نیافته
15152100 روغن خام ذرت
15152900 روغن ذرت (باستثنای خام )وا جزا ءآنها،تصفیه شده یانشده ولی ا ز لحاظ شیمیایی تغییر نیافته
15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن
15154000 روغن جلا( Tung oil ) و ا جزا ء آن
15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن
15159000 سایر چربیهای نباتی ثابت و ا جزا ء آنها که در جای دیگری مذکور نباشند
15159010 سایرروغن جلا ( Tang oil)(Abrasin)،واجزاء أن
15159090 سایر چربی ها ،روغن های ثابت نباتی واجزاء أنها حتی تصفیه شده ولی ازلحاظ شیمیایی تغییر نیافته که درجای دیگری مذکور نباشد .
15161000 چربیها و روغن های حیوا نی و ا جزا ء آنها ،هیدروژنه شده ،غیره
15162010 روغن جانشین کره کاکائو
15162020 روغنCBE
15162090 چربی ها و روغن های نباتی هیدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غیر ا ز روغن جانشین کره کاکائووروغن C.B.E
15171000 مارگارین (باستثنای مارگارین مایع )
15179090 مخلوط یافراورده های خورا کی ا ز چربیها یا روغن های حیوا نی و نباتی واجزاءآنهاغیر مذکور در جای دیگر
15180000 چربیهاوروغن های حیوا نی یانباتی...تغییریافته شیمیائی غیرمذکوریادرجای دیگر
15200000 گلیسرول خام،آب ها و محلول های قلیایی گلیسرین دا ر
15211010 موم های طبیعی بر پایه کارنوباوا کس
15211090 موم های نباتی به غیرموم های طبیعی بر پایه کارنوباوا کس
15219010 موم زنبور عسل
15219020 موم های حشرا ت (شلاک )
15219090 سایر موم کافوری حتی تصفیه شده یا رنگ کرده
15220000 دگرا ها،تفاله های ا جسام چرب یا موم های حیوا نی یا نباتی
16010000 سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآوردهکهای غذایی بر اساس این محصولات.
16021010 غذا های رژیمی (چیکن میت )
16021090 سایر فرا ورده های هموژنیزه به غیرا ز غذا های رژیمی (چیکن میت )
16023200 فرآورده ها و کنسروهای گوشت ، ا حشاء یا خون ا ز مرغ و خروس
16023900 فرآورده هاوکنسروهاا زپرندگان خانگی شماره 0105غیرا زبوقلمون ومرغ وخروس
16025000 فرآورده های گوشت ا ز نوع گاو
16029000 فرآورده های گوشت (همچنین فرآورده های ا ز خون هرحیوا ن ) ،که درجای دیگری مذکور نباشند
16030000 عصاره و شیره گوشت ، ماهی و آبزیان فاقد ستون فقرا ت
16041100 فرآورده ها و کنسروهای ماهی آزا د(باستثنای قیمه شده )
16041400 فرآورده ها و کنسروهای ماهی تن ، لیستائو بونیت (بااستثنای قیمه شده )
16041500 فرآورده ها و کنسروهای ماهی مکرول (باستثنای قیمه شده )
16041900 فرآورده ها و کنسروهای ماهیها(باستثنای قیمه شده ) که در جای دیگری مذکور نباشند
16042000 سایر فرآورده ها یا کنسروهای ماهیها، همچنین قیمه شده، غیرمذکوریادر جای دیگر
16043000 خاویار و بدل خاویار
16043100 خاویار
16043200 بدل خاویار
16052000 میگو و روبیان ، آماده شده یا کنسرو شده
16052900 میگو و روبیان كنسرو شده
16054000 قشردا را ن که در جای دیگری مذکور نباشند ،آماده شده یا کنسرو شده
16059000 صدفدا را ن و سایر آبزیان فاقد ستون فقرا ت ، آماده شده یا کنسرو شده
17011100 قند و شکر از نیشکرتصفیه نشده بدون موادخوشبو کننده یارنگ کننده
17011200 قند و شکر از چغندرتصفیه نشده بدون مواد خوشبو كننده یارنگ كننده
17019000 سایر
17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده یا رنگ کننده اضافه شده
17019900 سایرقند و شکر غیر مذکور در جای دیگر
17019990 شکروقند نیشکرا ز لحاظ شیمیایی به حالت جامد به غیر ا ز سهمیه دولتی
17021100 لاکتوز و شربت لاکتوز حاوی 99% وزنی یا بیشتر لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک
17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ی کمتر ا ز 99% وزنی لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک
17022000 قند و شربت درخت ا فرا
17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهیدرا ت غیر تزریقی توسط وا حد های تولیدکننده دا رو
17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزنی فروکتوز یابدون آن غیرمذکور درجای دیگر
17024010 دکستروز
17024090 گلوکز وشربت گلوکز خشک دا را ی 20 تاکمتر از50 درصدوزنی فروکتوز به غیرا ز ساکاروزودکستروز
17025000 فروکتوز خالص ا ز نظر شیمیائی