کد تعرفه شرح
نتایج 901 تا 1000 از کل 7946 نتیجه
17026000 سایر فروکتوزها و شربت های فروکتوز ،که حاوی بیش از 50% وزنی فروکتوز باشد به استثنای قندمعکوس
17029000 عسل مصنوعی ،کارا مل و سایر قندها (همچنین ،قند معکوس invert )،غیرمذکوردر جای دیگر
17031000 ملاس های نیشکر
17039000 ملاس های حاصل ا ز ا ستخرا ج یا تصفیه قند و شکر (باستثنای نیشکر)
17041000 آدامس
17049000 شیرینی (همچنین شکلات سفید) ،بدون کاکائو ،که در جای دیگری مذکور نباشد
17049090 نان زنجبیلی و همانند
18010090 دا نه کاکائو کامل یا خردشده. خام یا بودا ده در بسته های بیش ا ز ده کیلوگرم
18020010 غلاف کاکائو، پوسته، پوست وسایرا خال کاکائودر بسته یندی های کمتر ا ز ده کیلوگرم
18031000 خمیرکاکائوچربی نگرفته
18032000 خمیر کاکائو ،کلا یا جزئا چربی گرفته
18040000 کره ، چربی و روغن کاکائو
18050010 پودرکاکائوبدون قندوشکر یامواد شیرین کننده در بسته بندی های کمتر ا ز ده کیلوگرم
18050090 سایرپودرکاکائو بدون قندوشکر یاموا د شیرین کننده دربسته های بیش ا ز ده کیلوگرم
18061000 پودر کاکائو ،که به آن شکر (قند)یا موا د شیرین کننده دیگر ا فزوده شده باشد
18062000 شکلات، غیره، حاوی کاکائو به صورت بلوک، تخته، میله یا قلم بوزن بیش ا ز 2 کیلوگرم
18063100 شکلات، غیره حاوی کاکائو،به صورت بلوک (block)، تخته، میله یاقلم، پرشده به وزن کمتر از2کیلوگرم
18063200 شکلات ،غیره ،حاوی کاکائو ،به صورت بلوک (block) ،تخته ،میله یا قلم ،پرنشده به وزن کمتراز2کیلوگرم
18069000 شکلات، غیره، حاوی کاکائو،به صورت غیرا زبلوک، تخته، میله یاقلم، غیرمذکوردرجای دیگر
18191000 كارتن، قوطی و جعبه، تاشو، از كاغذ یا مقوای غیر موجدار:
19011000 فرآورده هابرا ی تغذیه کودکان، که برا ی خرده فروشیبسته بندی شده باشد،ا ز آرد و غیره
19012000 مخلوطها و خمیرها برا ی تهیه محصولات خبازی، شیرینی سازی یا بیسکویت سازی شماره 1905
19019000 فرآورده های غذا ئیا زمحصولات 0401لغایت 0404یاا زآرد...،فاقدکاکائو..غیرمذکوریامشمول درج
19019010 خوراک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی 2388
19019090 سایر
19021100 خمیرهای غذا ئیپخته نشده حاوی تخم مرغ ، پرنشده
19021900 خمیرهای غذا ئی پخته نشده که حاوی تخم مرغ نباشد،پرنشده
19022000 خمیرهای غذا ئی پرشده ( حتی پخته شده یا ا ماده شده به نحو ی دیگر)
19023000 سایرخمیرهای غذا ئی،که در جای دیگری مذکور نباشند
19024000 کوسکوس
19030000 تاپیوکاو بدل آن تهیه شده ا ز فکول ، به صورت برگه ، دا نه و غیره
19041000 فرآورده های غلات که با عمل پف کردن یا تفت دا دن بدست آمده باشند
19042000 فرآورده های غذایی حاصل ا زبرگه های غلات تفت دا ده نشده یا مخلوطهای تفت دا ده نشده وشده
19043000 خرده گندم برشته
19049000 غلات  آماده  شده  به  شکل  دا نه  (باستثنای  ذرت )
19049090 بیسكویتکهایی كه به آنها مواد شیرینکكننده افزودهکاند
19051000 نان خشک و ترد( crispbread ) موسوم به کنکه بروت
19052000 نان زنجبیلی و همانند
19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده ا فزوده ا ند
19053200 ویفل ها و ویفرها
19054000 نان سوخاری (Rusks) ،نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه
19059010 کاشه برا ی دا رو
19059090 سایرنان ها،غیره، فطیر،خمیربرا ی لاک ومهروخمیرهای خشک کرده آرد غیرمذکوردرجای دیگر
20011000 خیار و خیارریز (خیارترشی) ،محفوظ شده در سرکه یا در جوهرسرکه
20019000 سایر سبزیجات، میوه هاوغیره، محفوظ شده درسرکه یا درجوهرسرکه، غیرمذکور درجای دیگر
20021000 گوجه فرنگی،کامل یا به صورت قطعه قطعه ، محفوظ شده در سرکه ، و غیره
20029010 رب گوجه فرنگی
20029090 گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده غیرمذکور درجای دیگر بجزدرسرکه یادرجوهر سرکه
20031000 قارچ از گونه آگاریکوس، محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه
20039000 سایرقارچهای بجزگونه آگاریکوس آماده شده یامحفوظ شده به جزدرسرکه یادرجوهر سرکه
20041000 سیب زمینی،محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه، یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006)
20049000 سایرسبزیجات ومخلوط های ان محفوظ شده بجز در سرکه ، غیره، یخ زده باستثنای محصولات 2006 غیرمذکوردرجای دیگر
20051000 سبزیجات هموژنیزه، محفوظ شده بجز در سرکه، یادرقند غیره، یخ نزده
20052000 سیب زمینی،محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهرسرکه ، یادرقند یخ نزده
20054000 نخودفرنگی، محفوظ شده به جز درسرکه یا جوهر سرکه، یادرقند یخ نزده
20055100 لوبیا،پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهر سرکه یادرقند یخ نزده
20055900 لوبیا،غلاف نکنده ، محفوظ شده به جز در سرکه ، و غیره ، یخ نزده
20056000 مارچوبه، محفوظ شده به جز در سرکه یا در جوهر سرکه، یخ نزده
20057000 زیتون ، محفوظ شده به جز در سرکه یا درجوهر سرکه ، یخ نزده
20058000 ذرت شیرین ، محفوظ شده به جز در سرکه یا در جوهر سرکه یادرقند یخ نزده
20059000 سایر سبزیجات محفوظ شده ومخلوط آنها به جز در سرکه و غیره ، یخ نزده ، که در جای دیگری مذکور نباشد
20059900 سایر سبزیجات ومخلوطهای سبزیجات بغیر از جوانه بامبو
20060000 ا نوا ع میوه ، پوست میوه و سایر ا جزا ء نباتات ، پرورده (محفوظ شده ) در قند
20071010 پوره و پوره کنسانتره میوه های گرمسیری(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنیزه
20071090 فرآورده های هموژنیزه بجز پوره و پوره کنسانتره میوه های گرمسیری
20079100 مربا،ژله میوه ،مارملاد ،و غیره ا ز مرکبات غیر هموژنیزه
20079910 پوره موز،ا نبه، پشن فورت، لیچی و آناناس غیر هموژنیزه
20079990 مربا،ژله، مارمالاد،پوره و خمیر میوه یا با ا فزودن قند غیرمذکوردرجای دیگرغیر هموژنیزه
20079999 آلو ;خشک کرده
20081100 بادا م زمینی ،محفوظ شده
20081900 سایر ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وسایر دانه ها
20082000 آناناس، آماده شده یامحفوظ شده (باستثنای آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 میباشند)
20083000 مرکبات، آماده یامحفوظ شده (باستثنای آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 میباشند)
20084000 گلابی،آماده شده یامحفوظ شده (باستثنای آنهاکه مشمول شماره 2006 و 2007 میباشند)
20085000 زردآلوآماده شده یامحفوظ شده (باستثنای آنها که مشمول شماره 2006 و2007 میباشند)
20086000 گیلاس وآلبالو،آماده شده یامحفوظ شده (باستثنای آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 میشوند)
20087000 هلوشلیل وشفتا لو،آماده شده یامحفوظ شده (باستثنای شماره تعرفه 2006 و 2007)
20088000 توت فرنگی،آماده شده یامحفوظ شده (باستثنای آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 میباشند)
20089100 مغزنخل، آماده شده یامحفوظ شده (باستثنای آنهاکه مشمول شماره 2006 و2007 میشوند)
20089200 مخلوطهای میوه ها،آماده شده یامحفوظ شده (باستثنای شماره 2006 و 2007و200819)
20089700 مخلوط ها آماده یا محفوظ شده به نحو دیگر...
20089900 سایرمیوه ها،وغیره، آماده شده یا محفوظ شده، که در جای دیگری مذکور نباشند
20091100 آب پرتقال یخ زده ، تخمیرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد
20091200 آب پرتقال یخ نزده با یک مقیاس بریکس که ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الکل
20091900 آب پرتقال یخ نزده، تخمیرنشده، که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد بامقیاس بریکس بیش از20
20092100 آب گریپ فروت با یک مقیاس بریکس که ا ز 20 تجاوز نکند
20092900 آب گریپ فروت با مقیاس بریکس بیش ا ز 20
20093100 آب هریک ا زمرکبات دیگر به تنهایی با یک مقیاس بریکس که ا ز 20 تجاوز نکند
20093900 آب هریک ا زمرکبات دیگر به تنهایی با مقیاس بریکس بیش ا ز 20
20094100 آب آناناس بایک مقیاس بریکس که ا ز 20 تجاوز نکند
20094910 آب آناناس تغلیظ شده (کنسانتره )
20094990 آب آناناس بامقیاس بریکس بیش ا ز20 بغیرا زکنستانتره آن
20095000 آب گوجه فرنگی،تخمیرنشده ، که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد
20096100 آب ا نگور بایک مقیاس بریکس که ا ز 30تجاوز نکند
20096900 آب ا نگوربا مقیاس بریکس بیش ا ز تخمیر نشده بدون افزودن الکل 30
20097100 آب سیب با یک مقیاس بریکس که ا ز 20 تجاوز نکند
20097900 آب سیب با مقیاس بریکس بیش ا ز 20
20098010 آب میوه تغلیظ شده (کنسانتره، موز،ا نبه، گودا، پشن فروت و لیچن )
20098090 سایرآب میوه هاوسبزیجات تخمیر نشده بدون افزودن الکل که درجای دیگرمذکور یا مشمول نباشد
20098100 آب قرهکقاط