کد تعرفه

01051190

برگشت شرح تعرفه

مرغ و خروس بوزن 185گرم و کمتر به غیرا زمولد نژا د

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 4,161,753 - 26,389,450 - 67,308 - 3,464,445 -
1385 281,993 16,156,182,248 1,753,204 6.22 0 0 0 0.00
1386 378,095 25,561,458,049 2,751,917 7.28 0 0 0 0.00
1387 431,595 38,297,758,979 4,009,928 9.29 6,312 15,614,515,534 1,593,690 252.49
1388 540,673 43,065,929,430 4,336,027 8.02 16,182 8,214,336,747 823,597 50.90
1389 424,313 25,524,476,481 2,471,851 5.83 3,138 646,688,549 62,289 19.85
1390 347,901 25,070,816,454 2,206,163 6.34 41,556 10,427,359,723 982,718 23.65
1391 542,953 37,527,915,356 2,707,793 4.99 120 26,365,194 2,151 17.93
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 793,391 92,304,368,322 3,536,211 4.46 0 0 0 0.00
1394 260,857 55,762,374,624 1,909,788 7.32 0 0 0 0.00
1395 159,982 22,291,652,250 706,570 4.42 0 0 0 0.00
12 دقیقه پیش صدای ایران
12 دقیقه پیش صدای ایران
2 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
2 ساعت پیش ایسنا
4 ساعت پیش نامه نیوز
4 ساعت پیش برنا
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
5 ساعت پیش موج
5 ساعت پیش مهر
5 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش ایرنا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
7 ساعت پیش صداوسیما
7 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
8 ساعت پیش صدای ایران
8 ساعت پیش صداوسیما