کد تعرفه

01019090

برگشت شرح تعرفه

سایرا سب ا لاغ قاطر وا ستر زنده به جز مولدنژا د خاص و ا سب برا ی مسابقه

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 1,000 - 42,300 - 47,283 - 490,993 -
1385 0 0 0 0.00 3,000 271,881,426 29,509 9.84
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 1,000 412,594,200 42,300 42.30 11,900 900,985,058 91,717 7.71
1388 0 0 0 0.00 14,100 1,327,457,791 134,249 9.52
1389 0 0 0 0.00 6,100 478,387,906 46,101 7.56
1390 0 0 0 0.00 12,183 2,069,885,007 189,417 15.55
1391 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1395 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
8 دقیقه پیش صدای ایران
8 دقیقه پیش صدای ایران
2 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
2 ساعت پیش ایسنا
4 ساعت پیش نامه نیوز
4 ساعت پیش برنا
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
5 ساعت پیش موج
5 ساعت پیش مهر
5 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش ایرنا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
7 ساعت پیش صداوسیما
7 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
8 ساعت پیش صدای ایران
8 ساعت پیش صداوسیما