کد تعرفه

01051130

برگشت شرح تعرفه

جوجه مادر گوشتی

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 7,481 - 316,775 - 78,234 - 8,057,996 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 4,129 1,385,891,662 135,287 32.77 22,861 14,605,960,022 1,414,464 61.87
1390 1,012 525,507,450 44,850 44.32 11,822 5,286,177,155 502,009 42.46
1391 1,635 1,161,972,150 94,778 57.97 1,076 672,469,980 54,851 50.98
1392 0 0 0 0.00 17,380 49,967,050,113 1,966,124 113.13
1393 705 1,050,769,720 41,860 59.38 13,465 43,124,526,086 1,644,002 122.09
1394 0 0 0 0.00 11,090 49,175,383,353 2,018,596 182.02
1395 0 0 0 0.00 540 14,561,443,205 457,950 848.06
4 دقیقه پیش صدای ایران
4 دقیقه پیش صدای ایران
4 دقیقه پیش صدای ایران
4 دقیقه پیش صدای ایران
8 دقیقه پیش صدای ایران
8 دقیقه پیش صدای ایران
2 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
2 ساعت پیش ایسنا
4 ساعت پیش نامه نیوز
4 ساعت پیش برنا
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
5 ساعت پیش موج
5 ساعت پیش مهر
5 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش ایرنا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
6 ساعت پیش سرمایه‌داری