کد تعرفه

01062090

برگشت شرح تعرفه

سایرخزندگان (ا زجمله مار و لاک پشت دریایی)بجز برا ی تحقیقات پزشکی.آزمایشگاهی

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 0 - 0 - 8,300 - 76,947 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 200 83,184,405 8,989 44.95
1387 0 0 0 0.00 800 44,964,664 4,864 6.08
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 2,250 42,056,276 4,047 1.80
1390 0 0 0 0.00 1,050 139,873,552 13,159 12.53
1391 0 0 0 0.00 560 224,218,878 17,554 31.35
1392 0 0 0 0.00 1,500 45,020,583 1,809 1.21
1393 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1394 0 0 0 0.00 75 329,800,698 10,936 145.81
1395 0 0 0 0.00 1,865 483,784,988 15,589 8.36
12 دقیقه پیش صدای ایران
12 دقیقه پیش صدای ایران
2 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
2 ساعت پیش ایسنا
4 ساعت پیش نامه نیوز
4 ساعت پیش برنا
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
5 ساعت پیش موج
5 ساعت پیش مهر
5 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش ایرنا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
7 ساعت پیش صداوسیما
7 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
8 ساعت پیش صدای ایران
8 ساعت پیش صداوسیما