کد تعرفه

01051120

برگشت شرح تعرفه

جوجه اجداد گوشتی

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 6,842 - 56,967 - 95,354 - 36,441,700 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 19,846 65,064,359,222 6,278,987 316.39
1390 0 0 0 0.00 16,102 75,996,641,677 6,897,396 428.36
1391 0 0 0 0.00 15,429 100,013,000,000 6,555,295 424.87
1392 3,842 842,273,200 32,967 8.58 15,737 171,910,000,000 6,933,720 440.60
1393 0 0 0 0.00 8,912 106,372,000,000 4,017,887 450.84
1394 0 0 0 0.00 19,328 168,430,556,855 5,758,415 297.93
1395 3,000 759,984,000 24,000 8.00 0 0 0 0.00
11 دقیقه پیش صدای ایران
11 دقیقه پیش صدای ایران
2 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
2 ساعت پیش ایسنا
4 ساعت پیش نامه نیوز
4 ساعت پیش برنا
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
5 ساعت پیش موج
5 ساعت پیش مهر
5 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش ایرنا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
7 ساعت پیش صداوسیما
7 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
8 ساعت پیش صدای ایران
8 ساعت پیش صداوسیما