کد تعرفه

01063290

برگشت شرح تعرفه

سایرطوطی هاا زجمله طوطی معمولی بجز برا ی تحقیقات پزشکی و...

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 36,129 - 5,144,089 - 391 - 37,491 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 644 1,119,574,650 113,096 175.61 0 0 0 0.00
1388 7,194 4,578,713,392 460,053 63.95 0 0 0 0.00
1389 3,239 4,900,516,108 475,800 146.92 120 91,081,633 8,809 73.41
1390 3,203 3,739,191,478 352,119 109.92 85 156,647,502 14,584 171.58
1391 4,354 17,255,042,188 1,021,069 234.51 5 13,196,934 1,076 215.20
1392 4,826 19,612,446,238 787,620 163.21 0 0 0 0.00
1393 10,115 24,643,786,974 922,338 91.18 5 24,637,978 965 193.00
1394 1,820 14,570,373,527 496,506 272.84 40 52,926,272 1,767 44.17
1395 735 16,082,258,870 515,489 701.35 136 321,593,370 10,290 75.66
15 دقیقه پیش صدای ایران
15 دقیقه پیش صدای ایران
2 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
2 ساعت پیش ایسنا
4 ساعت پیش نامه نیوز
4 ساعت پیش برنا
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
5 ساعت پیش موج
6 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش ایرنا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
7 ساعت پیش صداوسیما
7 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
8 ساعت پیش صدای ایران
8 ساعت پیش صداوسیما