کد تعرفه

01042010

برگشت شرح تعرفه

بز زنده ،مولد نژاد

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 1,956,245 - 7,948,674 - 54,942 - 1,144,569 -
1385 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1386 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1387 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1388 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1389 0 0 0 0.00 1,780 533,595,040 51,550 28.96
1390 6,660 105,274,737 9,897 1.49 11,232 2,693,598,104 254,521 22.66
1391 13,150 621,336,800 50,680 3.85 0 0 0 0.00
1392 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
1393 1,084,367 119,972,962,050 4,394,155 4.05 0 0 0 0.00
1394 832,068 98,108,210,751 3,413,942 4.10 18,600 11,324,076,501 400,073 21.51
1395 20,000 2,562,960,000 80,000 4.00 23,330 14,205,858,520 438,425 18.79
13 دقیقه پیش صدای ایران
13 دقیقه پیش صدای ایران
2 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
2 ساعت پیش ایسنا
4 ساعت پیش نامه نیوز
4 ساعت پیش برنا
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
4 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
5 ساعت پیش موج
5 ساعت پیش مهر
5 ساعت پیش مهر
6 ساعت پیش ایرنا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش دانا
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
6 ساعت پیش سرمایه‌داری
7 ساعت پیش صداوسیما
7 ساعت پیش اقتصاد آنلاین
8 ساعت پیش صدای ایران
8 ساعت پیش صداوسیما