نام واحد : بذر آوران کرخه

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

 • سریال مجوز : 350252000000
 • شماره مجوز : 06-34889
 • تاریخ مجوز : 15/07/1392
 • کد محصول : 140512306
 • شرح محصول : خشکاندن ذرت تر
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%