نام واحد : حمیدرضا مسعودرضاو زاغیان حمیدرضامسعودرضامحمدعلی زاغیان

نام محصول : انواع سنگهای ساختمانی

 • سریال مجوز : 1700253
 • شماره مجوز : 31196
 • تاریخ مجوز : 03/07/1384
 • کد محصول : 26961110
 • شرح محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی
 • ظرفیت : 25,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%