نام واحد : حسن استاد غفارینصرت الله مصطفی مرتضی محسنی

نام محصول : سنگبری

 • سریال مجوز : 1700255
 • شماره مجوز : 25808
 • تاریخ مجوز : 28/10/1372
 • کد محصول : 26961110
 • شرح محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی
 • ظرفیت : 11,400 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%